Lielais Orientēšanās Brauciens // AutoFotoOrientēšanās®
auto foto orientesanasReģistrācija uz pasākumu
1

Tuvāko
braucienu
kalendārs 

9.oktobris
Rēzekne
 
23.oktobris
Rīga
 
Lielais Brauciens
27.novembris
Cēsis
 

 

Dalībnieku atsauksmes Visas atsauksmes »

(Sakārtotas no jaunākās uz vecāko)

Ierakstīt jaunu atsauksmi »»

Visi, kas ieraksta atsauksmi par tikko notikušo posmu, piedalās izlozē, kur viens autors saņems 25€ atlaidi dalības maksai nākamajam posmam. Atlaides kods tiks atsūtīts uz epastu. Šī atlaide nesummējas ar citām. Izloze notiek, ja par konkrēto posmu ierakstītas vismaz 5 atsauksmes.

sammy ethan #9 pirms 2 gadiem
Esmu pārliecināts, ka daudzi no mums joprojām nav informēti par nesen ieprogrammēto tukšās bankomāta kartes attīstību. Bankomāta karte, kas dažu dienu laikā var mainīt jūsu finansiālo stāvokli. Izmantojot šo Blank ATM karti, jūs varat izņemt katru dienu USD 4000 līdz USD 6000 no jebkuras bankomāta pasaulē. Ja pareizi ievērojat norādījumus, nav nekādu risku saķerties ar jebkāda veida drošību. Blank ATM karte ir izsmalcināta arī tāpēc, ka kartei ir sava drošība, kas padara jūsu darījumu ļoti drošu un neizsekojamu. Es neesmu stulbs vai muļķis, ka es iznākšu publikas priekšā un sākšu teikt to, ko kāds nav izdarījis. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar TECH WORLD COMPANY, lai saņemtu karti, vai uzdodiet uzņēmumam tiešu jautājumu šodien, izmantojot: ( brainhackers @ aol. com )
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Linda, "Jautrie braucēji" #56 pirms 2 gadiem
Pēdējās sacensības bija ideālas. Laika apstākļi lutināja, brīžiem pat vietām uzspīdēja saulīte. Paveicās kādam zvejniekam jūras malā, kurš visu cauru dienu dabūja pozēt dalībniekiem ar butēm. Mēs jau smējāmies, ka kungs varētu prasīt 2 eiro par bildi un piepelnīties sestdienas vakaram. Kārtējo reizi pārsteidza vietas, kurās mēs bijām bijuši neskaitāmas reizes, bet braucot sacensībās, tika ieraudzīts kas tāds, ko iepriekš neviens no mums nebija redzējis. Noķert kādu aitu - tas bija īstens pārbaudījums. Vienīgās aitas, kuras atradām, ganījās lielā aplokā un noķert tāds nebija iespējams. Nedaudz pietrūka, lai savāktu vārdu "Kursa". Bet tas nekas. Ceram uz lielāku veiksmi nākamajā gadā.
Zachery 2018-10-10 04:27 (176.110.19.*)
外贸全功能自动化营销软件 - https://www.snsep.com/

微信: MaggieLiHK

QQ: 3204290153

邮箱: info@snsep.comFacebook全功能自动营销系统包含「发布」与「采集」两大模组,功能含跨数十种在Facebook里所需要的营销功能,几乎能满足所有产品/服务推广需求。发布模组包含批量加好友(支持UID批配)、加小组、接受/取消好友请求、推文、变量信息发布、养号、Tag标记好友、批量私讯、自动回复贴文/私讯排程、批量粉丝页按赞/邀请好友按赞、推(顶)小组贴文、自动分享/按赞贴文、粉丝主页管理等全功能营销任务。采集模组核心采用Facebook进阶Graph Search语法,能够有效精准采集专页、小组、小组成员、贴文互动(贴文赞、分享、评论)用户、粉丝主页详细数据(邮箱/电话等)、用户详细数据(邮箱/电话等)、直播间观众、Graph Search批配用户等专页采集功能。系统支持多帐号同时批量排程任务且无帐号管理上限。可挂Proxy代理IP实现一帐号一IP,同时支持多种帐号登录模式,包含 Android / iOS手机APP模式、Cookie模式、PC浏览器模式、FB开发者APP模式、Token等登录模式,完整的帐号管理功能。[发布功能列表]快速批量获取你加入的小组清单,朋友清单,粉丝主页清单…

关键字搜索小组、检查状态、批量加入/退出小组、小组类型、成员计数、条件筛选、开启/关闭小组通知、小组发文是否需审核…

通過批量邀请拉好友进小组

将文字/鏈結,单/多张圖片,或营销信息批量发布到小組,甚至将相簿发布到小组。

发布图片或圖片+视频到小组,好友动态墙,粉丝主页,个人动态墙。

在Facebook上直播,可自定义导入视频资源(视频档,Facebook视频链接,YouTube链接,屏幕录制)。

直播自动排程(可指定本地端视频)

分享贴文到小组、粉丝主面,好友动态墙,个人主页

自动回复个人主页、粉丝主页贴文評論/私讯(支持通过特定关键字指定回复内容)

自动接受好友邀请、邀请加入小组、粉丝主页按赞邀请

批量自动对指定用户贴文、小组贴文、粉丝主页贴文按赞

自动戳(Poke)好友,自动对好友生日快乐,自然增加帐户互动率。

个别或批量添加帐户,支持多种登陆方式:使用浏览器登录,模拟手机(Android或IOS应用程序)登录,Cookies登陆、Token登陆。

贴文指定或随机标记(Tag)朋友。

将信息,单张或多张图片发布到个人动态或朋友动态。

向好友批量发送私讯。

支持随机发送信息,链接,图片,视频,预防Facebook检测为垃圾邮件。

买卖小组添加销售贴文

分享贴文/相册到小组、粉丝主页、好友时间线……

关键字搜索用户名,自动向用户发送好友邀请。批量取消已送出的好友邀请。撷取好友邀请,可批量接受或拒绝。

关键字查找粉丝主页,并获取粉丝主页资讯(如粉丝数,网站,邮箱,电话)。批量邀请朋友按赞粉丝主页。

将信息、图片发布到粉丝主页。

自动顶小组贴文(将你在小组的贴文顶到小组动态顶部)。

搜索活动(Event)。参加活动、批量邀请好友参加活动。

发布信息,单张照片到活動(Event)。

自动排程贴文发布到任何地方(小组,粉丝主页,好友动态,私讯,评论)。

自动批量加入小组。

支持设置任务排程时间间隔,降低Facebook侦测机率。

支持批量Facebook帐号(无上限)。每个帐户支持proxy代理。每个帐号可独立管理运作。

[采集功能列表]人物(可依性别、地区、粉丝页成员、小组成员等条件查询)

贴文(可依关键词、兴趣、粉丝主页、时间等条件查询)

粉丝主页(可依关键词、主页分类、兴趣等条件查询)

小组(可依公开/封闭/隐私、关键词、主题等条件查询)

活动(可依关键词查询)

地点(可依关键词、地标、曾经到访等条件查询)

APP(可以关键词、分类、相似于某APP等条件查询)

采集专页贴文内容数据

采集专页互动用户数据

UID反查用户资料

采集小组成员

关键词找FB用户

采集直播间互动观众

Graph Search链结采集用户UID

采集直播间互动观众

ID反查粉丝主页资料

ID反查小组资料

ID反查贴文内容

ID反查地点

ID反查活动
KEAVMNQa 2018-10-11 17:57 (85.202.194.*)
Ìîñêâà Çÿáëèêîâî

Mdma êóïèòü ýêñòàçè

Ãàøèøü â êàçàíè çàêàçàòü

Êóïèòü ÑÊ Êðèñò Áåëûå Èðáèò

dopshop.cc отзывы

Çàêàçàòü òðàìàë ÷åðåç èíòåðíåò

Ñêîðîñòü çàêëàäêè õàáàðîâñê

Ãàð íàðêîòèê

Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ãóáêèíñêîì

Кетанов при температуре

Êîëîìíà

Ãäå êóïèòü ãàëëþöèíîãåííûå ãðèáû

Âîëãîðå÷åíñê

Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Òóëå

Òàðêî-Ñàëå

Video mos ru доступ

Áåëîðå÷åíñê

Ìÿñî â ðîçíèöó ïî îïòîâûì öåíàì

Íèööà

Çàêëàäêè êðèñòàëû â Ñàìàðå

Ìîñêâà Áåãîâîé êóïèòü ãàøèø
KdLKjIWTpICs 2018-10-11 22:16 (193.32.94.*)
Ìîñêâà Òâåðñêîé

Hîâîñòè ïî òåìå: Íàðêîòèêè

Ìîæàéñê

AnonymoX: ðàñøèðåíèå äëÿ Google Chrome, îáåñïå÷èâàþùåå àíîíèìíîñòü â èíòåðíåòå

Фенилэфрин — Википедия

Êóïèòü Àìôåòàìèí Ïÿòèãîðñê

Êàòàëîã ýêñòàçè

Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Äíå

Çàêëàäêè åêá

Фенотропил как долго принимать

Çàêàìåíñê êóïèòü Ìåôåäðîí [ìåëêèå êàìíè/ìóêà] HQ

Íàðêîòèêè ñëåíã

Êóïèòü Ïÿòêó Ìàêàðîâ

Çàêëàäêè êîêàèí â Òâåðè

Êóïèòü Ïåêñ Ëîäåéíîå Ïîëå

Кмв13 biz

Çàêëàäêè øèøêè â Ñåì¸íå

Èíñáðóê

Ïëàçìåííûå òåëåâèçîðû á/ó

Çàêëàäêè ãåðîèí â Äèìèòðîâãðàäå

Àðòåì
brJpMCsesx 2018-10-12 06:55 (95.85.70.*)
Íþðíáåðã

Òîñíî

Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Àëàãèðå

Êóïèòü ñêîðîñòü â Ñóäîãäà

Купить Шишки Белово

Ñòðóêòóðà íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà

Ñêîðîñòü â åêàòåðèíáóðãå çàêëàäêè

Ôðÿçèíî

Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â ×êàëîâñêå

Cannabinoid

Òðàìàäîë òðèï

Áóýíîñ-Àéðåñ

Ìåôåäðîí ñèíòåç

Êóïèòü Ãàøèø Êîðî÷à

Êàðèíòèÿ

Соль нитритная для колбасы в розницу

Íèíãïî êóïèòü ãàøèø

Êóïèòü Òâ¸ðäûé Ñëàâãîðîä

Çàêëàäêè ñêîðîñòè â åêàòåðèíáóðãå

Ìîñêâà ×åð¸ìóøêè

Óñòü-Ëàáèíñê êóïèòü íàðêîòèêè
JKQyttwSiqnXyzsf 2018-10-12 11:15 (46.161.61.*)
Ïðîäàæà ñïàéñ êîðîáêà spice Íàëü÷èê ãåðîèí ñïàéñ smoking ×

Áåëîãîðñê

Çàêëàäêè êðèñòàëû â Âîðñìå

Çàêëàäêè ëèðèêà â Øàõòå

Закладки амфетамин в Саяногорске

Êûçêàëåñè

Æðàòü õàíêó — ñ ðóññêîãî

Íîâîðîññèéñê

Êóïèòü ñêîðîñòü â Íîâîêóáàíñê

Купить Орех Ливны

Òîï 9 onion ñàéòîâ

Ïîðòóãàëèÿ

Êóïèòü Ãàðèê Áåëîâî

Êîòîâî

Òèõâèí

Шишки в Соликамске

Ñàéò çàêëàäîê ïî ñïáó

Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Ìîãî÷à

Ìèêñû Çàêëàäêè Áàòàéñê

Íàðî - Ôîìèíñê

Çàêëàäêè ìåòàäîí â Ïóøêèíå
MzAGHFngwvqgiJ 2018-10-12 15:34 (185.250.42.*)
Êóïèòü Ìåôåäðîí Êàðïèíñê

Êóïèòü Øèøêè àê47 â Ñëàâñê

Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â ×åðíîãîðñêå

Êóïèòü êóðèòåëüíûå ñìåñè â ìîñêâå 9 ÷àñà

спайс харьков

Gymnocalycium baldianum

Çàêàçàòü ïñèëîöèáèíîâûå ãðèáû

Ñï ñê ìèêñû

Ãàììà áóòèðîëàêòîí

Попперс в перми

Ñêîðîñòü çàêëàäêè â ÿêóòñêå

Äóáàé

Ìåòèëåíäèîêñèïèðîâàëåðîí ñèíòåç

Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Âèäíîì

Êóïèòü Àôãàíêà Ñðåòåíñê

Купить Кристалы в Дигоре

Ìîíàêî

Åâïàòîðèÿ çàêëàäêè

Êóïèòü òðàìàäîë â ïèòåðå

Ìîñêâà Ìàðüèíî

Áåëîöàðñê
BZKLDwRQY 2018-10-13 00:18 (5.101.217.*)
Îñòðîâ Êðèò êóïèòü çàêëàäêó Cocaine HQ

Êóïèòü ìåòîäîí â Ñåëüöå

Æèãóëåâñê

Êóïèòü Íàðêîòèêè â Èøèìå

Купить Мефедрон Бабушкин

Çàêëàäêè ýêñòàçè â Òèõâèíå

Lsd êóïèòü

Çàêëàäêè òðàìàäîë âÊàìåíêå

×åðåç ñêîëüêî âûõîäèò àìôåòàìèí èç ìî÷è

Екб закладки спайс

Àáàêàí

Êóïèòü Ìåë Áèêèí

Ðîñòîâ-íà-Äîíó çàêëàäêè

Òóðöèÿ

Àëàïàåâñê

Купить закладки метамфетамин в Лысьве

Êóïèòü Êðèñòàëëû Æèãóë¸âñê

Áîðîâñê

Èíîçåìöåâî

Ñåðãèåâ Ïîñàä

Ïåòóøêè
jyXWBwuL 2018-10-18 14:43 (95.85.70.*)
Купить Спайс россыпь Темрюк

Михайловск (Ставропольский край) купить закладку экстази

Москва Силино

Купить закладку Марихуана [Amnesia Haze] Москва Тёплый Стан

Эфедрин запрет в россии

Купить закладку Спайс россыпь Москва Даниловский

Купить Скорость ALPHA-PVP [Кристалл, крисы, ск] Оспиталет

Купить MDMA [Кристалл, molly] Лангепас

Нижний Новгород купить героин

Купить закладки LSD в Меленки

Душети купить Кокаин VHQ - PANAMA

Финике

Зеленоградский округ города Москвы купить закладку кокаина (первый, орех)

Купить Скорость ALPHA-PVP [Кристалл, крисы, ск] Болгария

Мостовской

Как в домашних условиях сделать курительные смеси

Купить закладку Кокаин HQ Bolivia 94% Москва Куркино

Купить Мефедрон [Эйфоретик, МЕФ, мяу-мяу] Терни

Купить закладку Гашиш Печать Euro Натуральный Москва Коньково

Джубга купить LSD-25 (HQ) 250мкг

Пиза купить закладку шишки (бошки) Medika [AK-47]
RCEGcmKMkxLWNUieHPM 2018-10-18 20:02 (81.22.47.*)
Елец

Коста дель Соль

Москва Левобережный купить закладку кокаина (первый, орех)

Якутск купить Марки LSD 250 мкг

Pirat ca как зайти

Купить закладку Марихуана [Amnesia Haze] Москва Богородское

Краснокамск купить Кокаин VHQ - Mexico

Купить MDMA [Кристалл, molly] Москва Дмитровский

Алупка купить закладку марихуаны [White Widow]

Сколько держит кокаин

Великий Новгород

Меленки

АКТОБЕ

Купить Кокаин Пермь

Купить закладку Гашиш Печать Euro Натуральный Москва Измайлово

Атропин доза

Палермо купить закладку метадона [Метод, МЁД]

Курск купить героин

Купить закладку Марихуана [White Widow] Москва Аэропорт

Рославль купить закладку кокаина (первый, орех)

АКТОБЕ купить LSD-25 (HQ) 250мкг
SHoDxltMw 2018-10-19 17:44 (5.189.207.*)
Румыния

Иноземцево купить закладку метадона [Метод, МЁД]

Москва Сокольники купить закладку кокаина (первый, орех)

Москва Басманный купить Cocaine 98% Peru

Закладки шишки ак47 в Котове

Айос-Атанасиос

Махачкала купить закладку шишки (бошки) Medika [AK-47]

Купить Метамфетамин [ЛЁД] Сосновый Бор

Шарм Эль Шейх

реборн серов закладки

Купить закладку Экстази MDMA Pills - BLUE Москва Дорогомилово

Ступино купить закладку героина [хмурый]

Москва Академический купить закладку гашиша [Печать Euro] Натуральный

Москва Силино купить Марихуана

Лиски купить кокаин

Купить закладки спайс в Красноуральске

Джульяно-ин-Кампанья

Купить Кокаин Стрежевой

Евпатория купить закладку марихуаны [Amnesia Haze]

Москва Гольяново

о. Миконос
xALhTXNvgrubzOCZJgD 2018-10-19 21:55 (95.85.68.*)
Майкоп купить MDMA [Кристалл, molly]

Чебаркуль купить Амфетамин [Сульфат в камне, Фен]

Хихон купить закладку шишки (бошки) Medika [AK-47]

Пыть-Ях купить скорость A-PVP

Закладки героин в Камышине

Курагино купить закладку кокаина (первый, орех)

Кутаиси купить LSD-25 (HQ) 250мкг

Джанкой

Александровское (Ставропольский край) купить Спайс россыпь

Best174 biz

Борисоглебск

АСТАНА купить закладку кокаина (первый, орех)

Павловский Посад купить Спайс россыпь

Москва Орехово-Борисово Северное купить закладку метамфетамина [ЛЁД]

Россия

Папаверин наркотик

Купить Мефедрон [Эйфоретик, МЕФ, мяу-мяу] Верона

Равенна купить мдма

Купить Гашиш [Гаш из Голландии] Шексна

Кордова

Портофино купить закладку амфетамина [сульфат в камне, Фен]
cOkAbsBPIGE 2018-10-25 05:01 (185.250.42.*)
Купить Амфетамин [Сульфат в камне, Фен] Чебоксары

Электрогорск

Купить Кокаин (первый, орех) Клагенфурт

Энгельс

Купить MDMA Благодарный

Дмитров купить Кокаин HQ Bolivia 94%

Купить закладку Экстази MDMA 240 мг Москва Обручевский

Москва Соколиная гора

Лакинск купить Экстази MDMA 240 мг

Как приготовить дома амфетамин

Никосия купить Cocaine 98% Peru

Купить закладку Метадон [Метод, МЁД] Москва Северное Чертаново

Червиния купить Кокаин в камнях HQ

Патара

Калининград купить закладку шишки (бошки)[Pineapple Chunk]

Купить марихуану Орлов

Купить Шишки (Бошки) Medika [AK-47] Киев

Спас-Клепики

Меленки купить закладку героина [хмурый]

Лас Пальмас купить закладку кокаина

Иваново
NpmhFSkZPVMBDRecmmT 2018-10-28 00:32 (79.110.28.*)
Êóïèòü ñòèìóëÿòîðû: êîêàèí, àìôåòàìèí, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû.

êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí

Êóïèòü ìàðèõóàíó: ãàøèø, øèøêè, áîøêè, ïëàí, ãèäðîïîíèêó

êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí

Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí

Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí

Êóïèòü ýêñòàçè: MDMA òàáëåòêè, XTC, äèñêè, êðóãëûå, Ecstasy.
DLtClkLKQ 2018-10-28 05:49 (5.8.47.*)
Москва Тверской купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Москва Текстильщики купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Вильнюс (Литва) купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Москва Тимирязевский купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Dxm отбивка

Москва Медведково Южное купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Марсель купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Мосрентген купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Каймакцалан купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Купить Метамфетамин в Анадыре

Сачхере купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Артем купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Восточный округ города Москвы купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Германия купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Крит купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Лирика таблетки как они прут

Авиньон купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Москва Савёлки купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Армавир купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Сиракуза купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Москва Обручевский купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики
pFeqSnkAYWoRaXK 2018-10-28 10:18 (5.101.217.*)
Саки ?
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
KALVE #38 pirms 3 gadiem
Šķiet, komandai KALVE Vaiņodes posms bija visvairāk nobraukto kilometru brauciens! Tā kā nolēmām nenakšņot nekur, tad, neskaitot dažas pauzītes, pie stūres tika pavadītas teju 17 h un nobraukti tuvu 890 km!! Gan jau daudziem šoferīšiem pēc brauciena iekrītot gultā vēl joprojām ir sajūta, ka kratītos pa grants ceļiem! :D

Bet par braucienu. Principā, izbraucām visu bez liekiem līkumiem, viens misēklis gadījās, bet bez tā jau neiztikt!

Tā kā sapulcē pirms starta organizatori diezgan pārliecinoši teica, ka visus punktus nevar savākt, tad ar tādu domu, arī devāmies braucienā. Mēģinājām sekot līdzi, kurus punktus vajadzētu atstāt, lai savāktu maksimāli daudz KP. Taču izrādījās, ka bija arī iespējams maksimums! Tomēr pēc brauciena sapratām, ka veiksmīgā kārtā vienu punktu upurējot izdevās savākt trīs punktus, kas bija finiša tuvumā.. Veiksmīgi sanāca!

Ļoti interesants bija čeka uzdevums! Kādā no iepriekšējām atsauksmēm jau bija rakstīts par gadījumu, ka kasierei bija aparātā palicis ziemas laiks. Mēs trāpījām tieši turpat! Bet par laimi bija mums vēl laiciņš, lai aizskrietu līdz nākamajam ciematam, līdz DUS, kur čeku dabūjām!

Nu ko, redzēsim kā ies Organizatoru "mājas spēlē"! Tiekās!!
adidas online store south africa 2018-12-14 22:12 (209.90.225.*)
Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Thanks

adidas online store south africa https://www.soldeshuarache.fr/adidas%20online%20store%20south%20africa-ID2283287.html

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Oksana, Madame Taurins #55 pirms 3 gadiem
Vaiņodes posms bija kaut kas! Agrā rīta celšanās, laikapstākļi, grants ceļi un dubļi... Mūsu komandas rīta izklaide, braucot uz startu, ir minēt, kas ir līdzbraucēji uz šosejas – šis ir no "mūsējiem" (orientieristiem) un šis nav, bet ir opis, kas rīta agrumā brauc uz tirgu. Tāda mistiska kopības sajūta rodas, strīpiņā visiem no Skrundas pagrieziena līkumojot Vaiņodes virzienā. Tik daudz braucēju īsā laika sprīdī šis ceļš sen nebija redzējis.

Tālāk jau ir ierasti: reģistrācija, uzdevumi, fotolapas, iepriekšējo posmu apbalvošana, sapulce un nemiers pirms starta. Man kā stūrmanei ir vieglāk, ka sākuma metri pēc starta ir braucami lēnāk – ir vairāk laika "atrast kontaktu" ar karti. Noslēgumā komanda teica, ka esot bijis tā vienkārši, kā nomērīts – kur apstājamies, tur jāfotografējas. Tā nu gluži nebija! Lietuvā pa dubļiem bija jāpabrien, lai tiktu līdz skaistajam kontrolpunktam pie upītes (tāda kā kapela), un, neveiksmīgi aizkāpjot garām laipiņai pāri avotam, izdevās piesmelt arī gumijas zābakus. Labi, ka bagāžniekā ir daudzas maiņas. Kā jau uz grandiozu fotosesiju, rezerves zābaku un zeķu ir līdzi vairāki pāri.

Ļoti patika Lietuvā atlasītie kontrolpunkti, it īpaši Baltijas mitoloģijas parks – tā nu ir vieta, kur atgriezties! Žēl, ka šogad ir vēlais pavasaris, nekas daudz nebija saplaucis, tāpēc Embūtē tā arī neizdevās pārliecināties, vai pirms diviem gadiem stādītās ziemcietes tiešām ir izturējušas un aug piesaulītē pie TICa.

Lai gan Madonas posms būs jāizlaiž dažādu citu saviesīgu pasākumu dēļ, morāli briestam Raganas naktsposmam un apsveram divdiennieku Sāremā. Tāda intensīva orientēšanās vasara!
Nike Air More Uptempo X Supreme 2018-11-24 21:47 (209.90.225.*)
Your blog seems to be having some compatibilty problems in my safari browser. The text seems to be running off the page pretty bad. If you would like you can email me at: %EMAIL% and I will shoot you over a screen grab of the problem.

Nike Air More Uptempo X Supreme https://shopee.tw/Nike-Air-More-Uptempo-X-Supreme-澶IR-鐨摤-閲戣壊鐧界磪鍏ㄩ粦鑱悕-i.93557955.1644652192

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ūpju ligzda #74 pirms 3 gadiem
Vaiņodes lidostā mūs sagaida īsts suņa laiks bet 'atkarīgo' pulciņš tomēr salasās diezgan prāvs.

Izbaudam pilnībā dabas nemīlīgo dāvanu un slidināmies pa dubļiem uz kontrolpunktiem.Pamazām krājas mūsu veikuma bagāža un arī laiciņš uzlabojas.Baudam dabu un mēģinam pieturēties pie mūsu kredo-esam atpūtā!!! Bet tā kā sacensību āķis ir lūpā tad tas izdara savas korekcijas.Dzelzceļa stacijas zīmi starp ceļu un uzbērumu neatradām-iespējams ka kāds metāla vācējs savācis(ha-ha),tāpat arī blindāža no ceļa bija aizčāpojusi labu gabalu prom,bet tas nekas-tas viss pieder pie lietas!Skaisti pavadīts laiks, paldies organizatoriem!!!Atliek nomazgāt nomūrēto auto un gatavoties Madonai!Uz redzēšanos!!!Vēlreiz paldies organizatoriem!!!
epub books online 2018-07-21 22:52 (173.255.138.*)
I am doing a animation webliography for a class in high school and we needed an online publication. I loved the set up of your website and the idea of it being peer edited, so i used it in my presentation.

epub books online https://pdfebooks.us/2h53/

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
REPA joņo #55 pirms 3 gadiem
Šoreiz braucienā kontrolpunkti lasījās raitāk nekā citas reizes, protams, tas dēļ tā, ka paši esam no šīs puses, līdz ar to brauciens likās vēl interesantāks :)

Pieturu savākšana likās tīri ņemams uzdevums, bet beigās pieturas bez nosaukumiem mūs pievīla un, diemžēl nebijām ievērojuši, ka pietura pie Rīvas upes saucās “Labrags”.

Aitu foto dabūjām! Lielu paldies gribētu teikt saimniekam no “Puķītēm” Cīravas pagastā, kurš bija ļoti atsaucīgs un saprotošs, neraugoties uz to, ka mūsu vainas dēļ aitas sabojāja ganību žogu, tomēr ļāva mums nobildēties ar aitām kūtī.

Noslēguma pasākumā liels paldies par foršām dejām, Pāvilostas jauniešiem par mezglu siešanas apmācībām, paldies teātra aktieriem.Lai gaiši un priecīgi svētki!
Marisol 2018-06-22 18:30 (138.68.78.*)
The Best Way Legit To Make Money Online in 20018 !!

“METHOD TESTED BY ME” You can see there are number of ways legit to make Money Online .I will explain you each of the method so that you can make a big income from internet.

Make $200/day New Fresh Easy Method !!** GET ACCESS NOW ==> https://forms.aweber.com/form/65/303412665.htm
LDWFSgmGloS 2018-06-29 20:04 (5.188.211.*)
I do some voluntary work online pharmacy Tesco has 131 stores in China, but the new joint venture will have more than 3,000. Given that the enlarged company is eventually likely to want to operate under one brand, the Vanguard name is likely to be adopted ahead of Tesco.
mdUUtVyVLQ 2018-06-29 20:13 (5.188.211.*)
We need someone with experience levitra During the 2011-12 run to the Eastern Conference finals, Biron started 20 games, posted a 12-6-2 record and 2.46 goals-against average to ably support Lundqvist during his eventual Vezina Trophy-winning season.
HxGNPRThTNFCkOhXn 2018-06-29 21:23 (5.188.211.*)
Yes, I play the guitar levitra A tweet from CBC reporter Elliotte Friedman Wednesday afternoon reported a “complication” had arisen between Cleary and the Flyers, interesting since the player hadn’t yet arrived at Wells Fargo Center for his scheduled club photo shoot.
clbMqKqC 2018-06-30 00:07 (5.188.211.*)
Do you like it here? cheap order drugs The people declined to be named because the details were private. The DOE said Thursday that the winner would be publicly announced once final negotiations were completed and the sale was closed. Fisker owes the DOE $168 million.
egAJpoNpmHdWQWvfJuk 2018-06-30 01:02 (5.188.211.*)
Looking for a job https://www.drugonsale.com cialis Data showing UK economic growth of 0.6 percent in the secondquarter also failed to lift the market, with equity traderssaying that while the growth was welcome, it was not strongenough to push up the FTSE 100.
lQGMECTEtVfeUBk 2018-06-30 01:13 (5.188.211.*)
What sort of work do you do? https://www.drugonsale.com viagra "We find it difficult to justify this valuation given the risks of rising content costs, heavy competition, and the likelihood NFLX may need to raise additional capital to fund operations," Jefferies & Co analysts wrote in a note.
RrbXHjYEcwOln 2018-06-30 01:50 (5.188.211.*)
Where are you from? kamagra This wasn’t exactly the Tigers’ playoff lineup, of course. With nothing to be gained or lost as far as playoff seeding, manager Jim Leyland rested many of his regulars. Potential MVP Miguel Cabrera had the day off, as did Prince Fielder, Torii Hunter, Victor Martinez and Austin Jackson. Catcher Alex Avila came in to pinch-hit in the ninth.
PipGuOkxRTCMuVGUJ 2018-06-30 01:53 (5.188.211.*)
How do you know each other? levitra "Irrespective of her young age, she is a refreshing voice and a young crusader and Islamic world needs more voices like her," Akhtar said. "I was looking forward to a Nobel for her and am disappointed."
nKOfBfIkcFQkhCtFRN 2018-06-30 02:32 (5.188.211.*)
Are you a student? https://www.drugonsale.com kamagra Rusbridger said he decided that if the government was determined to stop Britain-based reporting on the Snowden files, the best option was to destroy the London copy and to edit and report from the same material held in the United States and Brazil.
WJbaloOGvVcKm 2018-06-30 03:23 (5.188.211.*)
This site is crazy :) viagra Fellow Disney star Selena Gomez, 21, praised the performance, describing it as “amazing. I loved it”. Other stars appeared less positive, however. Despite having sparked controversy for her raunchy performance and scantily-clad outfit during her song on the X Factor Final in 2010, Rihanna also appeared to look less than impressed. Stars including Taylor Swift and One Direction also seemingly looked awkward as Cyrus strutted around the stage.
iRLRKDXUuBl 2018-06-30 03:47 (5.188.211.*)
A few months kamagra "There is no way these shops could have stayed open. Shops are for business, not adultery," Enayatullah Baligh, a member of the top religious panel, the Ulema Council, and an adviser to the president, told Reuters late on Friday.
IowDJbNrUAa 2018-06-30 03:59 (5.188.211.*)
I love this site cheap order drugs Castro, a 53-year-old former school bus driver, pleaded guilty last week to 937 counts including aggravated murder, kidnapping, rape and assault. A deal struck with prosecutors spared him from a possible death sentence for beating and starving Knight until she miscarried.
crGEldeXRpgMK 2018-06-30 04:52 (5.188.211.*)
We were at school together purchase medication online

(At the time of publication, James Saft did not own any direct investments in securities mentioned in this article. He may be an owner indirectly as an investor in a fund. For previous columns by James Saft, click on)
XlVsRDMlwoh 2018-06-30 05:08 (5.188.211.*)
I work for a publishers viagra Figures taken from the Metropolitan Police have shown a 61 per cent rise in anti-Muslim based crime over the last year in London. The Muslim Council of Britain has also noted an "unprecedented escalation of violence" following the death of Fusilier Lee Rigby in May.
ocZjkDteowxILdjXt 2018-06-30 05:19 (5.188.211.*)
Please wait kamagra Tales of the origins of stinky tofu are as diverse as the dish itself. But most varieties are thought to have roots in the southeastern maritime areas of greater China, according to the SoyInfo Center in California.
effyjgrDLXyaB 2018-06-30 05:21 (5.188.211.*)
I was made redundant two months ago https://www.drugonsale.com viagra There will be 39,000 people crowding that alley Saturday night, hoping to celebrate the first Red Sox pennant since 2007. After last year’s 93-loss calamity, the idea of spraying champagne while hoisting the American League trophy must be intoxicating for the team and the city it represents.
wWPSLoRBj 2018-06-30 05:32 (5.188.211.*)
Pleased to meet you https://www.drugonsale.com cialis But nuclear is a "very risky" investment without massive public subsidies, due to the long lifespan of the plants, and even mighty state-backed enterprises now like to spread the risk by seeking partners.
RzSNaRtUFKVX 2018-06-30 06:00 (5.188.211.*)
Can I use your phone? viagra Earlier this month, preliminary negotiations led to a breakthrough ahead of the full ICAO assembly, but diplomats say some countries such as India are still unhappy about the plan which would allow the EU to charge only for its own airspace.
xyCEKwRYkFyScvEq 2018-06-30 06:11 (5.188.211.*)
How long are you planning to stay here? viagra "I had a lot of hopes when I entered the work force after college; I wanted to learn a lot, but the hours were long and the wages were low compared to what I was putting into the job," Mr Wei said.
ZdPhBaiZYoBTZ 2018-06-30 06:30 (5.188.211.*)
Directory enquiries online pharmacy The Campbell-led teams reached two straight AFC title games, only to lose to the eventual Super Bowl winner, the Pittsburgh Steelers, each time. The Oilers flamed out of the playoffs early in 1980 and Mr. Adams fired popular coach Bum Phillips, a move that permanently alienated him from many fans of the team’s “Luv Ya Blue” era. Mr. Phillips died Friday, also at the age of 90.
zoXwBMcpyHbSysVzDZ 2018-06-30 06:58 (5.188.211.*)
Can I use your phone? https://www.drugonsale.com cialis The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) released a statement shortly after the verdict was announced, calling on the Justice Department and Attorney General Eric Holder to take action after Zimmerman was found not guilty by a Florida jury.
SsflSbkFdSxehqaf 2018-06-30 07:09 (5.188.211.*)
Did you go to university? https://www.drugonsale.com purchase medication online

In Labor Day she portrays Adele, a reclusive single mother who was abandoned by her husband because she could not have any more children after giving birth to her son Henry. She and Henry, now 13, meet a man clearly in need of help, who convinces them to take him into their home. He is later revealed to be an escaped convict and during the long Labor Day weekend he wins Henry’s affection and Adele’s love.
NGGNIJgtx 2018-06-30 07:23 (5.188.211.*)
A company car https://www.drugonsale.com levitra Fox16.com reported that Woodring has admitted responsibility for three incidents involving attacks on the local power grid. The first incident, on August 21, occurred when someone brought down one of  the high-voltage transmission lines used by multistate utility Entergy. 
iYSEvWQWXlRwdcVZ 2018-06-30 07:37 (5.188.211.*)
Have you got any experience? purchase medication online

A former Italian colony, Eritrea was occupied by the British in 1941. In 1952 the United Nations resolved to establish it as an autonomous entity federated with Ethiopia as a compromise between Ethiopian claims for sovereignty and Eritrean aspirations for independence. However, 10 years later the Ethiopian emperor, Haile Selassie, decided to annex it, triggering a 32-year armed struggle.
QjytiAvLMruqYRbihT 2018-06-30 07:49 (5.188.211.*)
Could you send me an application form? viagra Christensen is right that to change behaviors we need to change incentives. Hellfire and damnation is one option; another is rewriting the rules of engagement between companies, countries and shareholders.
MYjvVZKHMFmAbsT 2018-06-30 07:53 (5.188.211.*)
This is your employment contract levitra And the “quid pro quo” corruption, which the challengers of today’s campaign finance law argue is the only legitimate target of regulation? Of the 325 uses of the word “corruption” in the debates around the ratification of the Constitution, only five were discussing quid pro quo corruption.
uTZUFVSPbLIYgvnyx 2018-06-30 08:04 (5.188.211.*)
Stolen credit card cialis The most surprising feature of Jessie's outfit was the pale green colour of her bikini. Although it's a rather unusual shade for swimwear, it worked really well with her tan and bleached blonde hair.
GbsImXLiqu 2018-06-30 08:17 (5.188.211.*)
I do some voluntary work https://www.drugonsale.com viagra Optical Express’s parent group, Cumbernauld-based DCM (Optical Holdings), slumped to a £1.5m pre-tax loss in 2011 – the last year for which figures are available – from a profit of £6.8m in 2010 as sales fell 8 per cent to £188m from £205m.
rAuXXYpzWlpRUBTx 2018-06-30 08:28 (5.188.211.*)
Get a job https://www.drugonsale.com purchase medication online

"The review should help ensure weak banks are dealt with,but without a central backstop there is still a direct link tothe sovereign," said Neil Williamson, Head of EMEA CreditResearch at Aberdeen Asset Management.
DfRFnYTXMGweMCC 2018-06-30 08:56 (5.188.211.*)
I love this site online pharmacy The head of the Chicago Fed, Charles Evans, who is typicallyamong the most dovish of the policymakers, said the U.S. centralbank will probably reduce its bond purchases later this year andcould do so as early as next month.
zPfRnEmJu 2018-06-30 09:07 (5.188.211.*)
One moment, please kamagra A Channel 4 Dispatches investigation tonight is set to reveal some centres have NO trained nurses overnight and untrained call handlers are left to make decisions about people who may be critically ill.
sYrOOlzRUVMm 2018-06-30 11:12 (5.188.211.*)
How much were you paid in your last job? https://www.drugonsale.com online pharmacy “This is quite an unusual thing but it is part of the GREAT campaign and the value the country will get out of the boat in this sort of dressing will be considerable,” said Robertson who has no intention of becoming one of the 650 amateur sailors to take part.
qbnxjNYzKjsNOVoV 2018-06-30 11:38 (5.188.211.*)
Best Site good looking cheap order drugs The council has asked business owners in the new Brady Arts District about the name, which is widely used in promotional marketing. The owners opposed any name change, concluding that it’s better to be reminded of the city’s checkered past in order to create a better world.
LgZgNiyaVODrwcFFu 2018-06-30 11:53 (5.188.211.*)
How would you like the money? viagra Residents of Brightmoor, which is about 12 miles from downtown Detroit, fear that open discussions about downsizing Detroit mean they will be deprived of the few basic services they currently receive and hope the blight cleanup project will help their efforts to prove theirs is a viable community.
TTpgHVqWPoxBAyh 2018-06-30 12:08 (5.188.211.*)
Punk not dead https://www.drugonsale.com levitra “Resisting the investigation and creating an environment of gridlock and dysfunction in the Legislature doesn’t really sound like a winning election-year strategy,” a Cuomo administration source said.
PfDbtXBLjbbc 2018-06-30 12:19 (5.188.211.*)
What do you like doing in your spare time? https://www.drugonsale.com kamagra Cisco Chief Executive Officer John Chambers, in a speech atthe Interop technology conference in New York, said the systemwould allow retailers to deliver tailored promotions orinformation to consumers who check in through Facebook when theyarrive at a store.
BQAfAcRbA 2018-06-30 13:01 (5.188.211.*)
Photography cialis These understated actions also suggest that commercial or competitive motives are to the fore, rather than the altruistic ‘better user experience’ public positioning that Google is promoting. Few if any of us have noticed the improvements suggested by Hummingbird. There has been significantly more debate online by concerned webmasters concerned about the potential loss of their precious keywords statistics.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ELKS #102 pirms 3 gadiem
Sveiciens visiem😀

Śoreiz mùsu komandas sastàvs bija mainìjies...iemesls svarìgs un apsveicams👍pamatsastàva dalìbniecei piedzima burvìga meitiņa😘Draugi vienmèr pa rokai.

Brauciens nedaudz neierasts, jo bija jàatrod kopèja valoda.Kopumà viss bija ok, tomèr ieteikśu visiem dalìbniekiem...kàrtìgi izlasìt noteikumus!!! Mès palaidàm garàm Aizputes medìbas🙄...paśi vainìgi!

Papilduzdevums👍atcerèjos rokdarbu stundas skolà.Par 2 punktiem, kur bija jàiet kàjàm garu gabalu,komandas biedri nebija priecìgi...tà teikt-viņiem bija ugunskristìbas.Skrundà "vilcienu stacijà"ir ko redzèt...noteikti aibrauksim ekskursijà.

"Norniekos" ìsà laika posmà daudz uzzinàjàm...doma arì tur iegriezties kàdà brìvàka brìdì.

Nedabùjàm ķirbju eļļu...drośi vien visu izpirka pirms mums, bet vìns un ķirbju sèkliņas- gardi gan!

Śoreiz gan bija salìdzinośi maz dalìbnieki...vasara!

Tiekamies Dienvidlatgalè!

Saulainu un jauku vasaru visiem😀
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #33 pirms 3 gadiem
Mazais Orientēšanās brauciens "Apkārt Babītes ezeram" tika gaidīts ļoti. Pirmkārt, ārā, lai gan dzestrs, bija burvīgs pavasarīgs laiciņš, otrkārt – šāds formāts ir ļoti ērts tiem, kam patīk pagulēt ilgāk, jo izpalika agrā celšanās.

Braucot uz starta vietu Jaunmārupē, izraisījās diskusija, kas būs par papildu uzdevumiem, un kāds apgalvoja, ka “pieturu” uzdevums jau nu nebūs. Ha, izrādās ka pat 4 stundu braucienā šis uzdevums ir iespējams un gana piņķerīgs. Bet zināmā mērā pateicoties tam, intuīcijai, veiksmei, acīgumam un šoferīša paklausībai tika atrasts slepenais rēķināmais KP – Babītes pilskalna akmens. Tajā brīdī bija zināms tikai viens atskaites KP – notis Babītes stacijā un attālums no tā. Tā kā nācās pēc “K” pieturas foto griezt atpakaļ uz Egļuciemu, pārbrauciena laikā izdomājām novilkt ar cirkuli kartē apli ap nošu KP. Līnija gāja vai nu pa nekurieni vai pa apdzīvotām vietām. Uzdevumu lapā rakstītais, ka slepenajam jāpiebrauc uzmanīgi, jo zari var noskrāpēt auto, liecināja, ka KP visdrīzāk atrodas kādā meža ceļā – un iekrita acīs tas, ka līnija gāja tur, kur kartē atzīmēts Babītes pilskalns. Tad nu pierunājām šoferīti griezt atkal atpakaļ (bijām jau pabraukuši garām pagriezienam) un braucām meklēt Babītes pilskalnu. Izbraucām klajumā un sapratām, ka nav īstā vieta, griezām atpakaļ. Gandrīz jau atmetām ar roku, taču acīgi pamanījām tikko saskatāmu bultiņu uz necila akmeņa ceļa malā un tad arī pamanījām šauru meža ceļu. Uzticējāmies intuīcijai un braucām iekšā… ceļš vairakkārt sazarojās, bet tomēr nonācām līdz pilskalnam un akmenim. Sākumā pat neticējām, vai tas ir īstais, bet kad nokļuvām līdz Kalnciema KP Nirvana, šaubas izgaisa.

Mazliet laiku zaudējām gaidot vilcienu, lai uzņemtu veiksmes foto – neietrāpījās tieši vilciens, un iespējams tādēļ nepaguvām aizbraukt līdz KP Cenas tīrelī.

Domāju ka šāda formāta un garuma braucieni varētu un arī piesaista jaunus dalībniekus, kuriem iespējams 7 – 8 stundu orientēšanās pirmajai reizei liekas par traku. Tā teikt, tīzeris, kas palīdz sajust šī burvīgā pasākuma garšu.

Finišējām jautrā noskaņā un ar smaidu! Paldies organizatoriem par tādu papildus prieciņu un iespēju! Noteikti brauksim atkal!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ieva, JUNIORI #15 pirms 4 gadiem
Ko, lai saka par 2018.gada pirmo posmu - varēja būt pat ļoti labi rezultāti, bet esam tikuši pie pirmās diskvalifikācijas.:) Visos iepriekšējos posmos bezgala lepojāmies ar mūsu sestā komandas biedra izturību un tehnisko sniegumu, bet šoreiz, dzenoties pakaļ profu līderiem, putekļu mākonī nepamanījām priekšmetu uz ceļa, kā rezultātā - neglābjami pārsista riepa, nesavākti atlikušie punkti un nokavēts finišs. Paldies visiem konkurentiem, kuri apstājās un apjautājās par palīdzības nepieciešamību un īpaši liels paldies par karsto tēju, kas lieti noderēja gaidot evakuātoru.

Posms kā vienmēr bija ļoti labi pārdomāts, interesants ar vienu āķīgu Piebalgas (lasīt - kur ellē tas atrodas) punktu, kur kokapstrādes teritorijā iebraucām no visām iespējamām pusēm, lai atrastu to dabā, protams, bijām tam panesušies garām vismaz 2x. Mums ļoti patika kolekcionēt baznīcas, ko līdzīgu noteikti ir vērts atkārtot citos posmos! Kā vienmēr pārsteidza cilvēku izdoma un uzdrīkstēšanās līmenis - darīt un radīt lietas,par kurām vidusmēra cilvēks pat neaizdomātos, ka tas ir iespējams, kur nu vēl uztvert to kā pamata vai papildus ienākumu gūšanas veidu. Dzīvajos punktos satiktie cilvēki ir fantastiski, paldies organizatoriem, ka dodat iespēju ar viņim iepazīties!

Par pasākumu kopumā.

Pirms gada Ziemassvētku laikā mēs sev apsolījām, ka 2017.gads ir tas brīdis, kad beidzot varam ieplānot ko interesantu un saistošu paši sev, jo bērni (trīs puikas 4, 2, 1 gadu veci) likās pietiekami lieli, lai ko tādu izturētu. Pieteicāmies pirmajam 2017.gada LOB posmam, kaut kā to nobraucām un palikām... 2017.gadā startējām un finišējām pilnīgi visos posmos, gan dienas, gan nakts, gan Rīgā. Lieki piebilst, ka sauklis par LOB izraisīto atkarību ir diezgan pamatots.:) Mūsu ieskatā, esam atraduši fantastisku hobiju, kur varam būt visi kopā kā ģimene. Par reālu konkurentu citiem paliksim, kad puikas paaugsies, bet arī tagad darām, ko varam! Uz tikšanos nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elvisa, EŽŽY #01 pirms 4 gadiem
Pirmām kārtām jau vēlamies pateikt lielu Paldies organizatoriem - par interesanto maršrutu, jaukām vietām un dzīvajiem punktiem. Protams, škrobīte jau bija par Skrīveru mājas saldējumu, bet nu - neko darīt, visādi jau gadās un jābūt gataviem arī uz tādiem pavērsieniem. Ļoti patika leģendas brauciens - lieliska iespēja izbaudīt tādu kārtīgu ziemas noskaņu pa ziemīgiem ceļiem, paslidināties un pie reizes tā rūpīgi pavērties apkārt un pamanīt lietas, kas ikdienā pavisam aizslīd garām - viens no tādiem atklājumiem bija daudzie akurātie un gana pazemu esošie putnu būrīši; savs šarms meža ainavā bija šīm putnu mājiņām. Braucot uz starta vietu, ar komandu vēl pārrunājām - diez, kāds varētu būt šoreiz vārds, kas jāsavāc no pieturām, bet startā - nekā nebija, nebūs viss pieturas, bet gan baznīcas jāvāc. Šis baznīcu vākšanas process bija diktin feins - dažkārt pārsteigumu sagādāja vietas, kur nebija neviens baznīcas, lai gan likās - nu kā tā var būt, ka nav baznīcās?! Bet citviet atkal pat veselas trīs uzreiz. Pārsteidza baznīcu arhitektūra, lielums un diktin mīlīgas likās tieši mazās baznīciņas, un kad ieraugi tādu - tad liekas, vai ku mīlīga un jauka baznīciņa, pat negribējās uzreiz skriet prom, bet palūkoties ilgāk un tā vienkārši piesēst un izbaudīt šo ainavu.Kā vienmēr priecē Labie Darbi - jo katrs pa mazumiņam dāvinot, kopā mēs varam daudz ko paveikt un sagādāt.Gaidām jau ar nepacietību nākamo braucienu, lai atklātu jaunas vietas un aizvadītu brīnišķīgu dienu pa dzimtās zemes ārēm.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Grebļa daļa Nr.2 #2 pirms 4 gadiem
Jauno gadu un jauno sezonu gribam sākt ar lielajiem PAAAALDIES organizatoriem! Mums patika, patīk un patiks šī laika pavadīšana! Esam sajūsmā, ka arī jaunieši ir "saslimuši" ar šo lipīgo kaiti un gatavi pārplānot savus pasākumus un tusiņus, lai tikai varētu piedalīties braucienos!

Šis bija mūsu mājas posms, tāpēc varbūt likumsakarīgi, ka rezultāts mums draudzīgs! Priecājamies, protams, jo tik augstu rezultātu tabulā nebijām vēl redzēti. Mēģināsim šo latiņu noturēt tikpat augstu arī turpmāk.

Laika apstākļi un ceļa segums mūs šoreiz lutināja. Pateicoties profesionālajam pilotam, arī laikus uzspējām kā startēt tā finišēt:)

Pievīla saldējuma punkts Skrīveros, kur zaudējām vērtīgas 15minūtes...gaidot, kad ieradīsies saimnieki. Pārējie punkti "lasījās" raiti un bez liekas aizķeršanās. Šoreiz ar īpašu vērību izturējāmies pret bilžu rakursiem un precizitāti.Kā arī sekojām līdzi ātrumam, jo 60km/h ir dikti lēns brauciens priekš mums:))))

Par cik nakts brauciens atkal ir mūsu pusē, tad tiekamies startā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Avantūristi #105 pirms 4 gadiem
Pirmais sezonas posms aizvadīts godam, jo iztrūkumu punktos kompensējām ar jautru gaisotni komandā, prieku par labi pavadīto dienu un kopīgām vakariņām tās noslēgumā. Laika apstākļi braukšanai un skriešanai bija piemēroti, bet apsaldēt kaklu viena komandas dalībniece tomēr pamanījās, labi, ka visamz neviena nepaslīdēja un ceļi visām veseli.Šoreiz ļoti raiti gāja punktu meklēšana. Daži punkti prasīja vairāk laika un tika atrasti tikai rūpīgāk pārskatot izdalītās foto lapas vai skriešus "ķemmējot" apkārtni.Lai arī nedaudz vīlāmies, kad finišā uzzinājām, ka Skrīveru saldējumā iegūtie punkti netiks ieskaitīti, vismaz alu bijām brangi paēduši. Ļoti gaidām nākamo posmu un tajā ceram parādīt labāku sniegumu. Jātrennē acis un kājas, jo beigās, katrā punktā iegūtā minūte var rezultēties vēl vienā KP apmeklējumā. Paldies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Smalkais stils #6 pirms 4 gadiem
Paldies organizatoriem par aktīvi pavadīto sestdienu! Esam guvuši pozitīvas emocijas. Šis mums bija jau 5. starts orientēšanās sacensībās, līdz ar to arī lielāka pieredze un zināšanu bagāža.

Slēpto rēķināmo kontrolpunktu aprēķinājām, bet laika trūkuma dēļ nepaguvām aizbraukt līdz tam. Baznīcas vēl joprojām "iekrīt" acīs, kaut gan sacensības ir jau beigušās. Žēl, ka nemielojāmies ar Skrīveru saldējumu un nepaspējām darboties biedrībā "RADI Jaunjelgava". Toties radošajā darbnīcā "RADADA" radoši padarbojāmies un SIA "CADE" izsmaržojām Latvijas dabas bagātības.

Nevar nepieminēt, ka šis brauciens paliks atmiņā ar kritieniem. Divi komandas dalībnieki ar 10 minūšu starplaiku nokrita. Zilumi un nobrāzumi liks par sacensībām atcerēties vēl pāris nedēļas. Tiekamies 3.martā nākošajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Lauku draiskuļi #12 pirms 4 gadiem
Dažādu apstākļu sakritības dēļ divus, lieliskus posmus nācās izlaist, par to ir mazliet žēl. Visus labumus nevar dabūt :)Tā kā komandai trūka pilots, jo divi komandas biedri aizlaidušies laimes meklējumos ārpus LV, tad apvienojāmies ar novadniekiem no kaimiņu pagasta "Kristapi un pārējie" un apvienojums ir izdevies. Esam ieguvuši lielisku komandas biedru un šoferi.Dubļains brauciens, labie darbi, Mārtiņdienas ZOSS atrasta, neprecīzs rakurss, kā rezultātā nācās šķirties no trešās vietas. Taču tas nespēja sabojāt garastāvokli, lai atkal turpinātu piedalīties lieliskos braucienos un gūtu gandarījumu, adrenalīnu un saņemtu paldies vārdus un smaidus, kad tiek darīti labie darbi.Paldies orgiem par ballīti, galda biedriem par foršām sarunām.Tiekamies nākošajos posmos! Vēlam veiksimi citiem un sev!
PKzgURGEZZhKqJ 2018-01-07 01:53 (5.188.211.*)
yNS68e https://goldentabs.com/
CzpIcecNGfgeEfwt 2018-01-08 04:22 (5.188.211.*)
jksxX2 https://goldentabs.com/

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Grebļa daļa #39 pirms 4 gadiem
Grebļa daļa Nr.39

Pēc 5gadu pauzītes atkal izbraucām šo dubļu posmu, lai "saslimdinātu" tos ekipāžas dalībniekus, kuri šādā aktivitātē piedalījās pirmo reizi. Sapratām, ka mūsu atvaļinājuma laiku nekas būtiski orientēšanās braucienā nav mainījies - azarts, aktivitātes, radošums, interesanti uzdevumi un mājas darbi, labie darbi.....un atkarība:) Lai arī šis bija mājas posms,mūsu ZOSS bija kopā ar gājputniem aizlidojusi, slēpto punktu nobildēt pietrūka laika un nolikumu nelasījām, līdz ar to atverot rezultātu tabulu info par ātrumsodiem bija pārsteigums :)

Tas viss, protams, nemazināja prieku par forši pavadīto dienu, redzēto un uzzināto.Kaļam plānus nākošajam piemājas posmam un kalendārā atzīmējam datumus, kuros tiksim uz braucienu arī nākošajā gadā!

Dzerot dāvanā no Quattro Racing Team komandas saņemto brauciena jubilejas vīnu, vēlam organizatoriem enerģiju, jaunas idejas,lepnumu par vērtīgajiem 10 gadiem un arī turpmāk tikpat kuplu apmierināto dalībnieku skaitu! Paldies, ka izdodas tik nemanot saliedēt draugus, ģimenes, paziņas un likt justies kā īstai komandai!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Smalkais stils #65 pirms 4 gadiem
"Smalkā stila" lidojums pa Latvijas centrālo daļu sākas mūsu novadā, līdz ar to bija neierasti, ka uz starta vietu nevajadzēja traukties pāri visai (pus) Latvijai. Liels prieks bija par dāvanu apmaiņu pie starta līnijas. Diemžēl ZOSS mums aizlidoja garām nepamanīta, toties slēpto rēķināmo kontrolpunktu atklājām veiksmīgi. Nevar nepieminēt pēc Latvijas lauku ārēm smaržīgo augu pirtiņu Šūpoļu parkā, kur gribējām uzkavēties, kā arī brāļu Jurjāņu memoriālo muzeju, kur tika dota iespēja iemēģināt roku aušanā. Protams, kā vienmēr prieku dod dāvināšanas process, šoreiz Pļaviņu novada senioriem.

Jo tuvāk nāca finišs, jo mašīnas aizmugurējais stikls kļuva necaurredzamāks no dubļiem.

Tas rezultāts, ko jūtam sirdī pēc šī brauciena ir daudz lielāks, nekā tas, kurš atainots rezultātu tabulā. Bet tā mums ir mācība, ka biļetens, kurš izsūtīts 2 dienas pirms sacensībām ir jālasa rūpīgāk, nevis ātri, pārlidojot pāri lapām.

Paldies par iespēju aplūkot Latvijas rudens ainavas!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lelde, Vardes miglā #36 pirms 4 gadiem
Dubļainākais brauciens kurā esam piedalījušies!Mašīna dubļos, paši dubļos, bet noskaņojums pozitīvs un punkti cītīgi tika meklēti. Pļaviņās ieradāmies pirmie, sagaidīja mūs ļoti sirsnīgi,aicināja uzkavēties, bet mēs bijām steidzīgi, jo priekšā vēl tik daudz uzdevumu...Šūpoļu parkā noteikti vēl atgriezīsimies(līdz braucienam pat nezinājām, ka tāds ir). Brakos samulsām pie Blaumaņa darba,bet pārējos uzdevumus veiksmīgi pieveicām. Ar ZOSS meklēšanu gan neveicās, tikām tikai pie Z. Slepeno punktu, lai arī ar aizķeršanos uzdevuma atrisināšanā(Road cafe neprecīzi bijām nolasījuši vienu no vajadzīgajiem skaitļiem),tomēr veiksmīgi atradām. Šūpoles sanāca ilgāk pameklēt un zīme 68/69 arī bij labi paslēpusies. Brauciens kā vienmēr lielisks,liels paldies organizatoriem. Lai veiksmīgi arī nākamie 10 gadi un vēl vairāk!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elita, Kad tad, ja ne tagad!? #81 pirms 4 gadiem
Labvakar, O jā, šis posms noteikti ir tas, kad auto maina krāsu no pamata uz smilšu-dubļaino. Un paldies komandai, ka dažos ceļos vai drīzāk neceļos uzvarēja prāts un nevis risks, bet viss beidzās labi. Paldies savai literatūras skolotājai Aijai, perfekti iegūtās zināšanas noderēja Brakos! Biku aizmirsām iebraukt Pļaviņās, laiks zaudēts, taču iegūtas un iedotas emocijas to atsvēra, viņi bija ļoti gatavojušies, novēlot viens otram labus vārdus, un vēl mums iedeva līdzi garšīgo plātsmaizi, devāmies atgūt zaudēto! Ak, šīs Madlienas šūpoles, tā arī palika neatrastas, atpakaļceļā piebraucām, un kā tad, re kur šīs ir!! Un ZOSS palika neieņmta, pievīla cerātais Z burts pašā sākumā, Paldies organizatoriem par Putnu posmu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ELKS #102 pirms 4 gadiem
Brīdī, kad dāmas pošās kleitās un vīri vēl steidz gludināt buktes, domas vēl kavējas dienas piedzīvotajā - vai viss ir gana labi izdarīts?

"Mārtiņdienas zoss" ir atrasta (pašiem neticās!), āķīgie Blaumaņa jautājumi ir atminēti, mājasdarbs izpildīts, mūsuprāt, godam (iegravējām Brauciena logo un nosaukumu), pilskalns pievarēts. Kas ir pats galvenais - SLEPENAIS PUNKTS, kuru šoreiz atrast palīdzēja jaunais cirkulis. Tagad zinam, kas bija vaininieks :) Arī šo, goda lietu, esam pieveikuši :)

Paldies, organizatori, pateicoties Jums, komanda ir iemācījusies runāt klusāk, sadzirdēt labāk, skatīties vērīgāk un iemīlēt Latviju arvien no jauna!

Paldies par šo dienu un jau iepriekš - par šo vakaru, mēs zinām, ka tas būs fantastisks! Uz tikšanos desmitgades noslēguma ballē.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Anita, Resnie Putni #54 pirms 4 gadiem
Tērvete un Sprīdītis - tas tik bija viens gards un jautrs piedzīvojums. Iespējams - visgardākais un arī varbūt viens no izaicinošākajiem, ja neskaita Sāremā.

Miglains un vēss rīts starta vietā, kafija un uzdevumu lasīšana... ko? Turēt dzīvu govi aiz ragiem? Saprotam, ka joki būs mazi:)

Sākums izvērtās burvīgs un gards - kūpinājumi Vanadziņos, Ingas tortes (un belaši), arī vēlāk Piparmētru namiņā varēja sasildīties un atgūt spēkus ar piparmētru tēju un gabaliņu šokolādes.

Bet daži kontrolpunkti sagādāja īstas zobu sāpes - Lietuvā baznīcas kontrolpunkts, kur izrādās vajadzēja meklēt pretējā ieliņā, arī Augstkalnes skolas parkā.

Īsts pārsteigums izrādījās Šauļi - nebiju iedomājusies, ka tāda pastaigu promenāde iespējama pilsētā, kas natrodas pie jūras - un fotomedības izvērtās sīvas, visus 10 neizdevās pievarēt.

Īsta pērle izrādījās Abgunstes muiža - vieta ar dvēseli, kur gribētos atgriezties vēl.

Finišs sanāca spridzīgs - riepa tukša. Paldies visiem atsaucīgajiem, kas palīdzēja salāpīt riepu un līdz ar to veiksmīgi aizripināt līdz mājām!

Nevaru vien sagaidīt nākamo posmu - tas tak mūsu - par putniem :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VENTIŅI #30 pirms 4 gadiem
Hei, hei! Pēc darbīgas vasaras Ventiņi atkal ir uz strīpas. Sakarā ar rudens vīrusiem, šo posmu nācās izlaist vienam komandas dalībniekam, kā rezultātā mūsu foto meistaram vajadzēja iejusties pilota lomā!

Posms sākās diezgan nevieksmīgi, jo, jau pēc pāris KP atrašanas, Aucē auto signalizē,ka riepā samazinās spiediens. Stājam malā un jā-caura riepa. Bet Ventiņi nekrīt panikā un ātri vien tiek galā. Diegs iekšā un laižam tālāk. Milzīgs paldies jāsaka vietējiem iedzīvotājiem ar opelīti, kuri bija ļoti izpalīdzīgi.

Diezgan grūti gāja Šauļos, gājēju ielu izgājām krustu šķērsu, bet, lai nekavētu laiku, devāmies prom visus KP tā ar neatrodot.

Uzdevums ar govi likās diezgan nereāls, un govīm klāt bez saimnieka iet neriskējām, kaut gan stūrmane vienu brīdi jau bija gatava izaicinājumam.

Pārējie punkti, izvēlētajā maršrutā, vācās diezgan veiksmīgi.

Ņemot vērā,ka daudz laika bijām iekavējuši, priecājamies, ka esam diezgan augstā vietā. Tiekamies Ērgļos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
V.I.P. (Vienkārši IZcilas Pērles) #47 pirms 4 gadiem
Šogad veiksmīgi startējām vairākos posmos, taču dažādu neparedzētu un arī paredzētu apstākļu dēļ nebija iespējas piedalīties pēdējos divos posmos, par ko esam sarūgtināti, taču optimisma pilni raugāmies uz sezonas noslēdzošo posmu. Tieši ieilgusī pauze dalībai ir raisījusi vēl lielāku azartu un apņēmību sasniegt iespējams šī gada savu labāko rezultātu. Vismaz tāds būs mērķis. Kā būs ar īstenojumu, to jau manīs 4.novembrī, bet cerības vieš fakts, ka reģions labi zināms, tuvs un radniecīgs, līdz ar to paļausimies ne vien uz veiksmi, bet arī t.s. vietējo zināšanām. Darīsim visu iespējamo, lai no sirds izbaudītu šo lielisko pasākumu, kurš tāpat kā iepriekšējie noteikti tiks noorganizēts visaugstākajā līmenī. Paldies organizatoriem un uz drīzu tikšanos!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mairis, Zvērīgie airētāji #99 pirms 4 gadiem
Šis autofotoorientēšanās Sprīdīša 2017 posms startēja Tērvetē, tātad “tepat Jelgavas pievārtē”. Un tā kā mēs ar nākam no “gandrīz Jelgavas”, būtu grēks nepiedalīties posmā, kas startē un arī finišē “tepat Jelgavas pievārtē”.Varētu teikt, ka šis orientēšanās posms pagāja mums ne pārāk veiksmīgās KP110 zīmē – nu nevedās mums šoreiz šo KP110 meklēšana. Te ar lielu piepūli un laika patēriņu, bet tomēr atradām sarkano māla skursteni, bet Lietuvas Gruzdžiai KP110 meklējot skraidām ap baznīcas žogu, bet nekā tā arī neatrodam. Protams, vēlāk izrādās vajadzēja meklēt ieliņā pretī baznīcai plāksnīti ar uzrakstu NEPRIKLAUSOMYBES AIKSTE. Bet pārējie KP110 tā arī paliek – vairs nebija laika tos meklēt.Turpinājumā mums kā neliela drāma izvēršas slēptā punkta meklēšana. Ir atrasts viens dižozola KP, ir atrasts KP “Pavasaris”, un nu sākas rēķināšana. Tik vien kā nav zināms kurš no attālumiem piemērojams atskaitei no atrastā dižozola – garais vai īsais. Tad nu kartē attiecīgi arī tiek atliktas divas iespējamās slēptā punkta meklēšanas vietas. Tiek aprēķināts arī, ka slēptais KP drīzāk tomēr meklējams pie Juodeikiai ciemata, un mums tas ir pa ceļam. Aprēķini izrādās pareizi un, un BINGO – esam atraduši arī slēpto KP, kas pats par sevi jau sniedz gandarījumu. Uz tādas nots arī finišējam. Vēlāk, kad jau sagaidīti rezultāti, par pašu sarēķināto un atrasto slēpto KP ir vēl lielāks prieks, jo izrādās, esam viena no tikai 8 komandām, kam tas šoreiz ir izdevies.Pēc rezultātiem un veiktajiem maršrutiem pētām kā braukuši līderi un prātojam “kā būtu, ja būtu”.... Redzams, ka līderi Augstkalnē rāvuši uz leju Lietuvas virzienā un tur lasījuši punktus. Nospriežam, ka mūsu izvēle tomēr attaisnojās, jo šāds maršruts ļāva mums atrast divus atskaites KP, pēc kuriem arī vēlāk atrodam slēpto KP. Arī rezultāts kopumā mūs iepriecina – esam tikuši padsmitniekā.Šajā reizē jāpiemin, ka no apmeklētajiem KP palika atmiņā Abgunstes muiža. It kā nekas ļoti īpašs, muižiņa kā muižiņa, kuru brīnumainā kārtā ir izdevies saglabāt laika zoba un cilvēku nesagrautu. Un kaut kā nepamet sajūta, ka šeit vajadzētu atgriezties vēlreiz – mierīgākā un ne garāmskrienošā režīmā.Kārtējā superīgā LOB sestdiena aizvadīta. Paldies organizatoriem! Zvērīgā priekā brauksim atkal un orientēsimies atkal! Uz tikšanos nākamajā posmā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Pulss #42 pirms 4 gadiem
Pirmo reizi piedaloties adrenalīna līmenis jau pirms starta sita augstu vilni un turējās līmenī visu laiku. Varu tikai uzslavēt augstvērtīgo organizētības līmeni un ļoti interesanto maršrutu un objektu atlasi. Šajā posmā ļoti bija padomāts, lai lielajā skrējienā visiem sanāktu arī panašķēties. Apbrīnu pelnījuši visi kontrolpunktu saimnieki, kas izturēja mūsu tik ļoti straujos uzlidojumus. Protams, ir daudz tādu vietu, kur gribas vairāk veltīt laiku vietējiem cilvēkiem un vairāk izzināt jaunatklātās vietas, bet tas laikam nebūs šī pasākuma ietvarā. Āķis ir lūpā un uz ilgu laiku! Tik mūsu secinājums, ka komandā noteikti jābūt vismaz 3 cilvēkiem, lai ietu raiti, tāpēc meklēsim papildinājumu. Lai organizatoriem pietiek enerģijas noturēt pasākumu tik profesionālā līmenī!
Elmārs 2017-10-04 12:47 (80.89.75.*)
Šāda formāta sacensības mēs organizējam jau 10 gadus 7 reizes gadā :)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lāsma, Pieci bagāzniekā #5 pirms 4 gadiem
Sveiki, gribam padalīties ar saviem iespaidiem.

Mums kā jaunai komandai tas bija liels un patīkams piedzīvojums. Līdz šim neviens no mums vēl nebija piedalījies šāda veida sacensībās. Jāsaka atklāti, lieliski un pārdomāti noorganizēts. Lielajā kontrolpunktu meklēšanas azartā nemaz nepamanījām kā laiks paiet.

Bija ļoti interesanti un pārdomāti uzdevumi, kas deva prieku gan sev, gan citiem. Jo īpaši jāatzīmē patīkamā atmosfēra Abgunstes muižā - sirsnīga uzņemšana un patīkams pārsteigums - mīļi kaķēni, kurus varēja samīļot.

Govs noturēšana aiz ragiem bija varens izaicinājums, jo izrādās, ka govīm nepatīk, ka viņas tur aiz ragiem - nekad vēl nebija mēģināts :)

Šoreiz gan neliels rūgtums, ka neatradām slēpto punktu, bet nekas - tas nākošai reizei ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Bez sirdsapziņas pārmetumiem #777 pirms 4 gadiem
Arī gribēju padalīties iespaidos. Šoreiz komanda bija mazliet nestandarta sastāvā ar diviem "jauniņajiem", kas pats par sevi jau bija pārbaudījums. Bet nu abi viņi izpildījās uz godam. Perfekts stūrmanis (karti lasīja tā, it kā pats to būtu zīmējis) un ļoti atraktīvs fotogrāfs (Šauļos pat gūlās uz bruģa, lai tiktu pie pareizā rakursa).Mežonīgi fantastisli bija "dzīvie" punkti - nu tik daudz smaidīgas sejas,ka tiešām žēl, ka tikai 5minūtes. Dažkārt gribētos piespiedu kārtā uzturēties tur ilgāk!Abgunstes muižā, diemžēl, nepaspējām iebraukt sacensību laikā, bet, tā kā dāvana bija sagādāta, izdomājām aizbraukt pēc finiša. Šito skaistumu!!! Neaprakstāmi. Un,loģiski, ka mūsu vidū vajadzēja būt kāzu organizatorei, kura uzreiz sadabūja kontaktus, jo vieta - perfekta! Un tie mazie kaķēni piedeva tam visam tādu siltumu (un mazu kakiņu uz mūsu dalībnieces krekliņa arī :) ).Un vietējie iedzīvotāji vienkārši zelts - jaukie lietuviešu puikas uz velosipēda, atsaucīgie govju saimnieki (kas pat piedāvāja ar bulli fotografēties...pat prātojām, vai bildē varēs atšķirt :) un govs medība, starp citu, biļa ļoti adrenalīna pilns piedzīvojums - tikko izslauktas nemaz negribēja rāmi pozēt, saimniecei pat nācās tām pielabināties ar miltu spaini. Un izpalīdzīgie līdzcilvēki pa ceļam - visi smaidīgi, atsaucīgi un izpalidzīgi.Tas, manuprāt, ir lielākais ieguvums šajā visā - skarbajā un steidzīgajā dzīves ritenī ieraudzīt jaunus cilvēkus, kas - kaut uz 2 minūtēm tavā dzīvē - dāvā tev padomu un smaidu! Paldies visiem - dalībniekiem, sastaptajiem līdzcilvēkiem, manai komandai un, protams, organizatoriem!

Lai labs ceļa vējš!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elvisa, EŽŽY #71 pirms 4 gadiem
Paceļot pa Sprīdīša Laimīgās Zemes takām un iegriezties tik daudzās līdz šim nezināmās vietās un atklāt tik daudz ko jaunu - tāds bija Brauciens.lv organizētais šī gada 6.posms Tērvete-Šauļi reģionā.Maršruts bija vienkārši pasakains - un līdzīgu pasakai to darīja arī saulainā, patīkami siltā diena. Prieks bija izbraukāt Latvijas un Lietuvas skaistās vietas, iegriezties dzīvajos KP un palūkoties kā top visādi gardumi, un būt lepniem par saviem tautiešiem par darba sparu, sakoptajām mājām un vidi, par spēju radīt tik garšīgas lietas; un, protams, neizpalikt bez degustācijām un pirkumiem saviem mājās palicējiem. Paldies organizatoriem par pilsētas medībām Šauļos - tik daudz ko atklājām, bet ar tiem KP bija kā bija - divi punkti kaut kā mums negribēja atrādīties, bet tas nekas - par to jau skumt neiesim un tā teikt - tas uz atgriešanos :) galvenais ir izbaudīt un ieraudzīt to skaistumu, kas līdz šim nebija redzēts, un nodomāt - šeit noteikti ir jāatgriežas vēl.Kā pēdējo KP pirms finiša bijām atstājuši Abgunstes muižu - un nenožēlojam, jo kā reiz, mūsuprāt, šis bija finiša vērts KP - tik fantastiska gaisotne, vide un enerģija; tā vien likās, ka uz brīdi nokļuvām pavisam citā pasaulē un ar tādu noskaņu sirdī arī finišējām.Paldies organizatoriem par lielisko maršrutu un iespēju pabūt Laimīgajā Zemē. Kā arī - varam teikt, ka šis bija viens no foršākajiem, skaistākajiem, sirsnīgākajiem un labākajiem posmiem mūsu braukšanas vēstures laikā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Iveta, Zem droša spārna #0 pirms 4 gadiem
Labrīt visiem !

Vēlos pateikties organizatoriem par " Sprīdītis 2017" izcilo KP izveidi, labdarības iekļaušanu šajā brauciena laikā.

Tas bija patiesi jaukākais brauciens.lv.

Ideja par KP ar degustācijām, lepnums par mūsu lauku ļaudīm, kas ne īpaši labvēlīgos apstākļos veido " savu lietu", sakopj savu sētu, viesmīlības un labestības pilni - pavēra citu skatījumu uz Latviju. Tas bija brauciens viena novada ietvaros, bet deva tik daudz sajūtu, enerģijas, dzīvesprieka - jap viss notiek, nekurienes vidū ļaudis darbojas, Dzīvo ar lielo burtu. Par labdarību mūsu komanda ir vienkārši pateicīgi brauciens.lv. Mēs jutām , ka mūsu sirds mīļums ir atradis mieru. Ev.luter. baznīcas apmeklējums , aizdedzot sveces par brauciena norisi, bija vienkārši punkts uz " i" :-) !!!

Paldies par izdomu, par dziļumu, par pārmaiņām........

Paldies par Lietuvas mirkļiem, par cilvēkiem ko sastapām kaimiņu zemē , par viņu atsaucību, par atmiņām ko atjaunojām pastaigājoties pa Šauļu gājēju ielu.

Paldies par atvērtām acīm, redzot dabas skaistumu un vietām, kas paslīd garām skatam vienkārši traucoties pa ceļu.

Šoreiz bija viss labāk un jaukāk.

Pateicībā organizatoriem - milzu paldies no komandas "Zem droša spārna".
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ŠAKATAKA #9 pirms 4 gadiem
Tere tulemast Saaremaa!

Sveiciens visiem trakajiem! Kārtējais super piedzīvojums. Kilometru daudz, bet tas bija tā vērts.Tik garus pārgājienuslīdz kontrolpunktiem pieredzējām pirmo reizi.Pirmās dienas vētra, atņēma mums nedaudz dārgā laika.Lietus tāds, ka pabraukt īsti nevarēja. Nācās pat apstāties un nogaidīt. Zibens iespēra kokā metrus 50 no mums. Kaut kas trāpīja arī pa mašinas jumtu vai stiklu, bet nekādus bojājumus pēc tam nekonstatējām! Tā tīri neomulīgi palika.

Vakars, kempings, pasēdēšana. Tīri nejauši sapazināmies, kā izrādijās, ar saviem novadniekiem. Pārspriesti maršruti, atrastie, neatrastie kontrolpunkti. Viens otram piepalīdzam!

Sveicieni Edvīnam, Ilzei, Andžam!

Svētdiena - pamošanās uz caura matrača, brokastis un ceļā pēc atlikušajiem kontrolpunktiem.Posms nebija no grūtajiem. Brīvdienas pavadītas interesanti.Tiekamies Laimīgajā zemē! Čau!
Ilze Bičevska 2017-09-29 22:26 (90.139.66.*)
Paldies par sveicieniem! Bija patīkami satikties. Viesīte rullē! Vai ne? Veiksmi jums rītdienas braucienā!

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Madara, Īzī game #9 #9 pirms 4 gadiem
Iesācēju veiksme? Tā varētu raksturot šo negaidīto rezultātu- 4. vietu.

Mūsu stāsts- divi dalībnieki no komandas jau bija piedalījušies Jūsu rīkotajā orientēšanās un tā arī piedāvāja mums piedalīties. Sākotnēji baidījāmies, jo tikām sabiedēti, ka nu tik būs jājož pa mežu ar slapjām kājām, un, ka 4 stundas paskries nemanot.

Iespaidi pēc pasākuma- 4 stundas tiešām paskrēja pilnīgi nemanot, jautrā kompānijā braucot, smejoties, meklējot kontrolpunktus, brīžam uztraukumā nedaudz vienam uz otru paburkšķot un pēc tam atkal kopā pasmejoties, taču kopumā aktīvi, interesanti un NU ĻOTI FORŠI pavadot laiku. Sapratām, ka esam komanda, kura varam izdarīt vairāk, nekā paši domājām.

Priecājamies par iespēju izbraukāt, apskatīt Jelgavas novadu, kur atklājām ļoti daudz nezināmas un tiešām foršas vietas.

Tas ka, pasākums notika vakarā, iedeva papildus azartu un bija forši pārbaudīt savas spējas tumsā meklējot objektus, jo, piemēram, 5 no redzētajiem betona stabiņiem mums likās ļoti līdzīgi tam, kas bija attēlā! :)

Kopējā pasākuma bilance:

• Pāris skrambas uz ceļiem, skrienot pie viena no pēdējiem objektiem :) - check!

• Nedaudz dubļi un bezceļu sajūtas noķeršana, nomaldoties un uzbraucot uz labības lauka :)- check!

• Spocīgas sajūtas tumsā pētot kokus un to dobumus- check!

• Smaidi līdz ausīm gan pasākuma laikā, gan finišā iebraucot- check!

• Miljons jaunu iespaidu, emociju- check!

• Neizmērojama jautrība- check!Un pats galvenais! WE WANT MORE! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Raitis, Āpasau #19 pirms 4 gadiem
Sārema nu jau kaut kā ir kļuvusi par salīdzinoši bieži apmeklētu vietu, kas ar savu īpašo sajūtu aicina atkal atgriezties. Bet LOB nu jau kādu laiku nolikts atmiņu plauktiņā. Ašie eži izklīduši līdz komandā nesavācamai bezcerībai... Tomēr pēc ekspresidejas doties ar ģimeni Rīgas braucienā, kurā kaut kā pat ar visu bērnu apmeklējot tālos kontrolpunktus, tikām pie godalgotas vietas, doma par Sāremu ieguva jaunu izskatu. Tā nu ar sievu izlēmām pieņemt izaicinājumu braucienam divatā, labi zinot, kādas priekšrocības ir pilnām komandām.Sāŗemas valsis (domāju, šis posms godam ir pelnījis šādu nosaukumu - skat. bildi) sākās ne gluži kā plānots - to, ka pirmā būs jānolasa Muhu, bija skaidrs jau Rīgā, bet kontrolattālums kartes mēroga noskaidrošanai bija izmērīts Muhu platumā - no šosejas viena gala līdz otram. Kartē pārsteigums - orgi ir Kuivastu "nogriezuši" un man nav atskaites punkta lineālam. Nākamā neveiksme gaidīja jau pie otrā kontrolpunkta - rezultātā uzrādot lielisku sniegumu ar 2 atrastiem punktiem pirmajā stundā. Aitu ganības un alas izklaiņotas pa trim reizēm, izmisīgi, kopā ar vēl baru "laimīgo", meklējot īsto vietu un rakursu. Labi vismaz, ka jau tajā brīdī faktiski kļuva skaidrs, ka šeit ir pazaudēta jebkāda cerība veltīt pietiekami laiku 600 punktu bākai. Tāds nu sākums...

Tālāk pirmajā dienā nekā interesanta. Nu gandrīz nekā, ja neskaita piekļuvi purva takas skatu tornim pa alternatīvo maršrutu. Ja neskaita Sāres "pazudušos" burtus, kam meklējot ir vismaz trīs reizes uzkāpts virsū nepamanot un kāda priekšgājēja apgāzto akmeņu tornīti. Līdz finišam izdodas izpildīt vismaz minimālo pirmās dienas programmu - nolasīt "apakšu", neskatoties uz bēdīgo sākumu un varam doties uz naktsmītni plānot nākamo dienu.

Plānošana parāda, ka dzīve ir skaistāka nekā liekas - esam izdarījuši pietiekami, lai otrajā dienā varētu nolasīt visu atlikumu, izņemot bāku. Tai skaitā salas vienīgo E vielu. oi... vietu, nu tas ir - pieturu. Bet skaidrs, ka otrās dienas maršrutam jābūt bez kļūdām, ievērojot visus rūpīgi sarēķinātos pārbraucienus un laikus. Neveiksmēm un slēptajam punktam, kas iezīmējas palielā trijstūrī, atliek apmēram 40 min. rezerve meklēšanai. Tuvojoties starta vietai, atkal pārsteigums - kur visi palikuši? Esam kaut ko nokavējuši? Bet daži auto itkā ir uz vietas, lai gan startam neviens nekārtojas. Kā izrādās, nav jāstreso - orgi tieši otrādi ir izdomājuši, kā startu padarīt mierīgāku. Otrā diena pavisam mierīga - viss pēc plāna, izsvītrojot katru kontrolpunktam veltīto kilometru un laika rindiņu. Tik mierīgu finišu neatceros visā savā LOB pieredzē - 13 min. rezerve, kas ļauj pat pasēdēt mašīnā un sagaidīt kamēr mazliet pierimst lietus, lai veiktu finiša darbības, nevis ķert pēdējo minūti finiša pulkstenī. Mazliet saceltā panika par netikšanu prom no salas izrādās pārspīlēta un ar savu biļeti 22:15 tiekam dzīvajā rindā jau uz otrā prāmja.Rezultāti... Nu jā, neiepriecinoši - trīs pilnīgi nevajadzīgas kļūdas - divi ātrumsodi un viena pietura ar diviem vārdiem (RTFM!) padara populāri nepareizo "Sāremas valsi" par nebūtisku sīkumu kopējo mīnusu skaitā, kas pārvērš otro vietu par kaut ko ļoti tālu no sākuma. Bet katram mākonim ir zelta maliņa - to, ka divatā VAR konkurēt ar varenajiem, esam pierādījuši - jānovāc tikai mazliet stress un jāpieslīpē tehnika, kas atšķiras no braukšanas pilnā komandā, kur katram savs pienākums iedalīts :) Ak jā - jāatceras, ka čuju nedrīkst ignorēt - man nepatika ne notis, ne pietura ar diviem vārdiem, bet pateicu čujam, ka tagad nav laika... Žēl...
Egita no Plāns C 2017-09-01 14:20 (89.201.43.*)
Interesanti un skaisti aprakstīts. Dodu 5*:)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ir labi, kā ir #29 pirms 4 gadiem
Piedalījušies bijām sākumā - 2009. gadā 2 pasākumos. Pirmais bij Kurzemē, kurā braucām “plezīra” režīmā un pēc tam jau ar niknāku komandu “maucot” pa Latgales pusi. Rezultāti baigi neatšķīrās... :D Toreiz viss bij organizēts ok.

Šogad sakārojās noslēgt vasaru ar kādu interesantu izbraucienu un iekrita acīs šis. Bij aizdomas, ka organizatori nebūs degradējuši kvalitāti, bet tieši otrādi – pacēluši latiņu. Aizdomas apstiprinājās. :) Tā kā komandā bij 4 dāmas (2 mazliet jaunākas) un šoferis, tad izlēmām, ka jāpieiet pragmatiski, bet ar fanu – lai neatsistu vēlmi jaunākajiem dalībniekiem vēl kādreiz piedalīties. Uz salu aizbraucām piektdienas vakarā, kur padzīvojām elegantā pirtiņā pļavas vidū ar ārā izliktu baseinu, hiperaktīvajiem igauņu odiem un citām ekstrām.

Sestdienas rītā biju patīkami pārsteigts satiekot paziņas – vienu esošo un vienu bijušo darba kolēģus, kuri kā izrādās ir jau ne vienu vien pudu sāls apēduši vairākos posmos. Sapulce bij visnotaļ saturīga, un publika interesanta – palika skaidrs, ka mēs neesam vienīgie, kuri nav tā īsti riktīgi, lai testos uz salu un braukātu kā traki tūristi ar fotoaparātu kaklā. :)

Saņemot bildes un karti, izspriedām, ka pirmo dienu izbraukāsim pa augšu un otro pa apakšu. Lielo Punktu uzreiz atmetām, jo bij skaidrs, ka pa tālu. Punkti bij interesanti, dažu atrašanai tika jautāta vietējo aborigēnu palīdzība (kā nu bez tā), lai gan ne vienmēr tie bij aborigēni, jo, piemēram, pie sinepēm bij vācu atpūtnieku pāris, kuri izskatās, ka salu zin labāk par daudziem igauņiem. :D Normālā tempā izbraukājām ieplānoto maršrutu, atradām visus (izņemot vienu) ieplānotos punktus, pa ceļam tika piebraukts pie jūras un jaunatne izpeldējās. Tad kad uznāca Melni Zibeņotais Vājprāts, bijām uz šosejas, kur jāieiet mežā, lai atrastu Dižķērpja bildi. Mierīgi pārgaidījām, lai beidzas, pēc tam pa ~ 5min atradām, nofočējām un bijām atpakaļ, bet tur bij vēl 3 ekipāžas piestājušas, kuru pārstāvji ar lietussargiem un bez, varonīgi cilpoja pa mežu un acīmredzot dabūja bildi.

Atradām vēl pāris punktus un devāmies uz finišu. Viss bij pēc plāna, attiecīgi kādu nepilnu 10 min rezerve sanāca. Zupītes un pankūkas bij ok, bet nu tā organizācija un rinda... Forši, ka dāma pati cep pankūkas, bet tas laikam tomēr ir ok, ja ir kādi 10-20 cilvēki, nevis mazliet vairāk. :D Mājiņa bij norezervēta jau dikti laicīgi, bet redzot kā iet citiem dalībniekiem, kas stāv rindas priekšā pie saimnieces, palika mazliet neomulīgi. Piemēram, viens no dalībniekiem viņai nosauc vārdu un uzvārdu – Māris xx, uz ko viņa atbild – ui šodien jau daudz bij “Māris”, mēs to būdu iedevām citiem. Nez, laikam domāja, ka Māris ir uzvārds. :D

Savu būdu dabūjām, tiesa ar nelielām nisansēm – papildus matracis bij jāpaņem no citas būdas, kur mums labprātīgi iedeva un pašu būdu ar atrast nebij vienkārši, jo nebij numura, bet piemērot iedoto atslēgu vienai no vēl neapdzīvotajām būdām trāpījām. :)

Cepuri nost par eleganto starta risinājumu no kempinga nākamajā rīta – ērti, raiti un bez stresa. Izbraucām apakšu, savācām gandrīz visus punktus, kas plānoti, vienīgi ceļazīme tomēr bij citur. Pirms finiša, kad bij palikusi tik pusstunda, sapratām, ka tā īsti vairs nevienu punktu nesavāksim, tāpēc nopirkām pie pēdējā punkta saldējumus un relaksēti apēdām. Jāpiebilst gan, ka dažas ekipāžas, kas tik samazināja ātrumu, kamēr kāds izlec, safočējas un ielec atpakaļ, tā mazliet dīvaini uz mums paskatījās, bet nu kam jāskrien tam jāskrien, kam jāēd saldējums, tam – saldējums. ;)

Laimīgi nofinišējām un pat tikām uz prāmi pirms 3, lai gan biļetes bij tikai uz vakara 9.30. Kopumā komanda apmierināta, izrādās, ka nobraucām vismazāk km (344) un iegūts ir adekvāts rezultāts. Paldies organizatoriem par jauko tusu un izdomu un gan jau atkal piedalīsimies, ievērojot mazāku laika intervālu kā bij šoreiz no iepriekšējā pasākuma. ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Četras trakas autosievas #62 pirms 4 gadiem
Sāremā mums nesanāca piedalīties, tāpēc atmiņas par mūsu pēdējo, aizvadīto posmu Madonā.

Laiciņš pagājis, emocijas nedaudz pierimušas, bet tikai nedaudz, jo tās mums tur bija gana daudz. Sākās iepriekšējā dienā, kad īsi pēc plkst. 23:00 uzzinājām, ka viena "trakā autosieva" netiek un komandas sastāvs pamainījās. Nakts stundā sarunāt varēja tikai meitu, bet ar labi.

Esam sparīgas, kā nekā iepriekšējā posmā iegūta 2.vieta, gan jau tiksim galā. Sākās viss jau labi, kad pēc 2 stundu brauciena sapratām, ka kaut kas ne tā ar mašīnu - ritens grab..., sāk pazust bremzes...eh, saprotam, ka nu vairs labi nebūs.

Knapi nokļūstam Cesvainē, saprotam, ka tālāk nedrīkst mašīnu kustināt, vietējie pamāca - tikai ar eskuvātoru uz Rīgu, neviens Jūs brīvdienā neremontēs un tādu vairs kustināt ar nedrīkst. Eh, šoferīts tik atmet - ejat uz alus brūzi atzīmēties, ko tad visas te stāvēs un domās. Tā mēs lēnu garu aizgājām atzīmēties, baudam alu un stāstam savu bēdu stāstu par "kāpēc mums nekur nav jāsteidzas". Un re, viens no klausītājiem saka "Man te viens paziņa remontē, uzzvanīšu". Tā hop, hop - zvani, sajūsmas...viss notiek. Kādu stundiņu paguļam zālītē, apbrīnojam meistaru (nevienā veikalā nebija atbilstošu detaļu-pievīlēja....) un tajā brīdī saprotam - mēs varam turpināt mačoties!

Protams, zaudētais laiks ļoti ietekmēja rezultātu, bet neskatoties uz visām likstām, esam finišējušas, atstājot 21 komandu aiz sevis.

Paldies organizatoriem bija gana daudz interesantu vietu. Paldies arī Cesvaines alus darītavai, atsaucīgajam alus baudītājam un auto remontmeistaram :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
KALVE #28 pirms 4 gadiem
Sezonas pamatīgākais posms aizvadīts! Jāsaka, ka Sāremā brauciens bija riktīgs izturības pārbaudes posms gan komandai KALVE, gan vāģītim.

Piektdienas vakarā sākām steigties Starta virzienā, jo cerējām nakšņošanas vietā paspēt uzcelt telti vakara gaismā.. tas īsti neizdevās, bet arī tumsā sanāca laba guļammāja! ;) Gulējām bezmaksas kempingā un sapratām, ka tīri laba vieta, jo paši igauņi bija sacēluši savas teltis visās vietās, kur vien ir iespējams!

Sacensību pirmā diena iesākās ļoti labi. Laicīgi piecēlāmies, līdz prāmim nokļuvām laicīgi un startā arī ieradāmies nesteidzoties. Visa jautrība sākās pēc starta.. Braucot uz pirmo punktu iebraucām ziepēs (izbraukātā un dubļainā meža ceļā). Nelielā cerība - tikt cauri dubļu vannām - pazuda pēc pusstundas cenšanās tikt laukā no pirmās nogrimšanas. Vienai komandai palaimējās ieraudzīt mūs griežamies riņķī un ļoti ātri pārdomāt, un arī griezties riņķī. Iesākums draņķīgs, jācer uz labu turpinājumu, bet nekā! Vienā brīdī hronometrs sāk spēlēt jokus, nākamā brīdī fotoaparātam baterijas iztukšojas (par laimi, neplānojot, bija paņēmies vēl viens komplekts ar baterijām) un, protams, lietus gāzes KP meklēšanas brīdī dabūjām arī mēs! Taču, neskatoties uz to visu, pirmās dienas plāns- savākt visu salas apakšdaļu- izpildījās! Pie tam arī pieturas izdevās savākt pirmajā dienā! Turklāt izrādījās- kad cieši, cieši ieskatījāmies kartē, tad nespējām noticēt, ka pieturas ir sarakstītas sīkiem, sīkiem, sarkaniem burtiņiem.. nezinu, vai organizatori to zināja vai nē un vai citi dalībnieki arī to ieraudzīja, taču mēs to izmantojām!

Milzīgs paldies jāsaka četrām dāmām (nepajautāju komandas nosaukumu) par izpalīdzēšanu ar degvielu, jo bez minimālas bākas papildināšanas, iespējams, pat līdz DUS varējām netikt! :D PALDIES!!

Otrā diena sākās ar lielo dilemmu- ņemt vērtīgo KP un zaudēt daudz laika, vai tomēr upurēt to un tuvāko 100nieku un vākt pēc iespējas vairāk atlikušos KP. Izlēmām par labu pasīvajam variantam un vākt visu iespējamo bez lielās skriešanas! Un arī otrās dienas mērķis tika izpildīts!

Taču ar to piedzīvojums nebeidzās, jo līdz prāmim bija jāgaida vēl 5 h! Tad mums visiem bija viens jautājums- Ko lai dara?! Ok, paēdām, tā ir 1 h. Vēl atlikušas 4 h. Aizbraucām apskatīt miniZoo ar alpakām, zebrām, strausiem un ķenguriem. Aizbraucām pastaigāt uz KP, kur bija klintis un alas. Vēl palikušas ~2 h.. Nu tad tās nodeldējām ostā gaidot prāmi. Vēl ~4 h brauciens līdz Jelgavai! Nu nogurums bija pamatīgs! Kā jau minēju- izturības posms!

Neskatoties uz nobrauktajiem teju 1300 km, gandarījums par paveikto un izturēto ir liels! Gaidot rezultātus nepameta sajūta, ka jābūt ļoti labi! Un re- ir jau arī- 4.vieta! Neliela vilšanās par nepaņemto vienīgo 100nieku, kurš laupīja mums 2. vietu.. Bet tas neatsver to visu piedzīvoto un redzēto šajā Braucienā! Bija labi!

Cerams, ka labi būs arī Tērvetes-LT posmā! Tiekamies tur!
Matrix 2017-08-17 19:09 (212.3.194.*)
Vispār jau varējāt negaidīt tās 5h līdz prāmim, bet braukt uzreiz:) Mums arī bija biļetes uz 19:55, bet uz prāmja uzbraucām ap 16:00.
Guntra 2017-08-17 22:03 (81.198.241.*)
Uz prāmi var braukt arī atrāk, ja tev ir biļete uz vēlāku laiku. Brauc tik iekšā un aparāts parādīs kurā rindā stāvēt. Nekad ilgāk par nākamo kuģi nebij jāgaida.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #58 pirms 4 gadiem
Beidzot, beidzot sagaidījām šī gada gaidītāko posmu – Sāremā! Lielai daļai no komandas Sāremā asociējās ar kādu senu skolas ekskursiju, kādam tā bija pirmā reize šajā lielajā Igaunijas salā. Man pašai Sāremā asociējās ar zemes ceļiem un balti noputējušām ceļmalām, Kāla krāteri, kas klātienē liekas tāda bedre vien ir, un fantastisko stāvo piekrasti… bet bija savādāk, un daudz vairāk :)

Devāmies uz Igauniju jau piektdien, lai izbaudītu ko vairāk par braukšanu mašīnā, un labi ka tā! Paguvām izbaudīt Kuresāres jūras svētku brīvdienu atmosfēru ar igauņu um-pa-pa mūziku, degustācijām un jaukiem suvenīriņiem, apstaigāt iespaidīgo Kuresāres Bīskapa cietoksni, papriecāties par lieliskajiem ceļiem, sapratām, ka ar brūnajām ceļa zīmju norādēm ir bezcerīgi - pat nojaust nevar to nozīmi, sapņi par skaistu peldi kādā no Sāremā pludmalēm gan nepiepildījās – ūdens sakults, vēss, pilns medūzām… pie krasta akmeņains un sekls… labi, ka mūs sasildīja sauna mūsu burvīgajā Soosaare guļbaļķu namiņā. Sestdienas rītā bijām pilnā kaujas gatavībā Sāremā izaicinājumiem.

Ja jāraksturo divu dienu iespaidi par salu – vējš, skaista daba (brīžiem negribējās pētīt karti, bet gan vienkārši skatīties pa logu un baudīt), karsta saule, pēkšņa tumsa ar negaisu un zibeņiem, sinepes ar neparastām garšām, kadiķu lauki, akmeņu žogi, stāvās krastmalas klintis, aitiņas un mežonīgas pinkainas govis... un akmeņi, akmeņi, akmeņi…

Paldies organizatoriem par to, ka kontrolpunkti bija daudz un dažādi, tādēļ bija tik interesanti tos meklēt un atrast! Mūsu topā no kontrolpunktiem – auga foto (jo mūsējie skrēja pa trakāko negaisu, foto izskatās kā uzņemts dziļā naktī), Uugu klints Muhu, Lahekula pilsdrupas, kur ilgi nevarējām atrast kontrolpunktu, Ninase dzirnavu vīrs un sieva, iespaidīgais akmens tilts Kuresārē, bet nepārspējami palika divi kontrolpunkti.

Pirmais – Sāremā valša piemiņas zīme nekurienes (meža) vidū – tas bija tik intriģējoši, ka nolēmu apskatīt vēlāk, kas tas tāds Sāremā valsis tāds ir – izrādās, to sacerēja Raimond Valgre ar Debora Vaarandi vārdiem 40-to gadu beigās un kļuva tas populārs Somijā un arī visā plašajā savienībā pēc tam, kad to iedziedāja arī Latvijā populārais dziedātājs Georgs Otss (Otss atveidojis galveno lomu Imres Kalmana operetes "Cirka princese" ekranizācijā filmā "Misters Ikss" 1958). https://www.youtube.com/watch?v=W0jCum_m_w4 Otrs kontrolpunkts – 400 punktu jeb 3 km skrējiens – puiši to paveica lieliski!

Liela sāpe sirdī palika, ka izrēķinājām slēpto rēķināmo KP, meklējām pareizā vietā, bet mazliet par tuvu ceļam, jo vietu precīzi līdz milimetram kartē nevarējām noteikt. Šeit mazs ieteikums un lūgums organizatoriem – Sāremā karte lielākai daļai dalībnieku bija 1 : 150 000 – rezultātā aprēķinātie attālumi no koka tupelēm, prettanku līnijas bija attiecīgi 37.09 un 29.89 cm, ko kartē ar normālu cirkuli nevarēja atzīmēt – nācās izmantot diegu un zīmuli, līdz ar to precizitāte zuda, un līdz ar to arī nenoteicām, ka slēptais KP ir “dziļāk mežā”. Labi būtu, ja kartē atzīmējamais attālums nepārsniegtu 20 cm... vai arī jāpērk lielāks cirkulis;)Šoreiz arī ļoti noderēja lielā lupa, ko bijām pirms šī posma sagādājuši – ar to saskatījām mazas KP nianses, kas palīdzēja noteikt to atrašanos daudz precīzāk.

Bet visam pāri – visa šī piedzīvojuma laikā bija daudz smieklu un burvīgs noskaņojums, un tas ir pats galvenais! Organizatoriem PALDIES un vēlam pacietību! Tiekamies Tērvetē!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elvisa, EŽŽY #25 pirms 4 gadiem
Ieraugot kalendārā, līdzko tika izziņoti šī gada posmi, Sāremas posmu, pat netika pārāk gari domāts - bija uzreiz skaidrs, ka IR JĀBRAUC un šādu desertu laist garām nu nekādīgi nevar. Pirms gada pilotam jau sanāca pabūt šajā jaukajā vietā, atklājot tikai pavisam maziņu daļu no salas burvības, toties šoreiz - rullējot un apbraukājot gandrīz visu salu, varēja baudīt, baudīt un vēlreiz baudīt šo pasaku grāmatu; un kā jau pasakās pienākas - i labie laikie, i sliktie laiki (saulīte, mākonīši, negaiss, tumsa - tas brīdis bija vnk episks, kad ir tik tumšs, ka auto salonā, lai normāli saskatītu karti lieti noderēja lukturītis :D, un vēl tas brīdis, kad piestāj pie KP un saproti, ka jāvelk nost kurpes un jāskrien vien basām kājām, jo gāž vnk pamatīgi - bet tad nu tajā brīdī izbaudi un atceries to bērnības prieku, kad bija pilnīgi vienalga par slapjām drēbēm, jo ir tik forši lietū skriet un šļakstināt peļķes => tikai nez kāpēc pieaugušo kārtā raucam degunus un īgni dodamies ārā šādā laikā ))))Paldies organizatoriem par foršajiem KP un iespēju ielūkoties Sāremas vistālākajos nostūros un izjust salas šarmu. Tāpat - ak, šie izaicinājumi, izaicinājumi; Lielisks 600 punktu vērtais KP - to gan mēs izlaidām pēc ilgām diskusijām, bet uz turieni būs noteikti jāaizdodas kādā nākamajā atpūtas tūrē (jo uz to salu gribas vēl). Pārsteidza savā ziņā Sāremā ar daudzajām baznīcām, vējdzirnavām, akmeņu sētām un harmoniju, sakārtotību. Liels prieks tādā ziņā par mūsu kaimiņiem.Šogad komanda ir uzņēmusies tādu kā jaunu cilvēku piesaistes un iepazīstināšanas plānu ar šo lielisko aktivitāti kā auto foto orientēšanās; tad nu šoreiz gan bijām gandrīz stabilais pamatsastāvs un +1 jaunpienācējs (ir bijis posms, kad tikai 1 no pamatsastāva un 4 jaunie) - tāpēc nebija mērķis tēmēt uz augstajām vietām, bet mierīgi, čilojot plānot maršrutu un stāstīt jaunajam cilvēkam ko var un ko nedrīkst. Tas komandas miers uz brīdi gan pazuda, kad sapratām, ka E burta ciemi un pieturas ir retums, un nācās biku pariņķot vienā brīdi (un pat M burtu piesētajā vietā, izrādās ne visur ir M pieturas) - bet tas tā, adrenalīnam, lai pārāk neiejūtamies mierīgajā salas gaisotnē un tiekam ierauti realitātē, ka tomēr ir auto foto orientēšanās un ka jāsavāc maksimāli daudz KP un to SAAREMAA taču ir jādabū, ja jau līdz pusei esam tikuši. Un izrādās, ka tā mierīgi čilojot, lūkojot ainavas un braucot, esam pat tikuši pie viena ātruma soda - kas liecina, ka uz spidometru tik paļauties nevar, jāpēta kārtīgi un drošības labad jāpārbauda bilžu laiki - varbūt kaut kur ir jāapgriežas par 360 grādiem, aplūkojot visu un tad tik var fočēt KP objektu - kas zina, nākamreiz būs jāpatestē šāda versija :)Šis posms mums kā komandai ir atnesis daudz vērtīgas atziņas, esam iemācījušies jaunas fīčiņas, tā teikt - ir kur augt, ir ko mācīties un slīpēt visu, lai uzlabotu komandas efektivitāti un ar katru reizi mērķētu par kādu vietiņu augstāk kopvērtējumā.Lielum lielo PALDIES sakām organizatoriem - par to, ka ir tādi pasākumi; par to, ka maršruti tiek plānoti diktin forši; par pacietību un izturību. IR FORŠI un EŽŽY komanda jau gatavojas nākamajam posmam ar nepacietību :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Matrix #21 pirms 4 gadiem
Pēc Madonas posma, kas bija mūsu pirmais mēģinājums autofotoorientēšanās pasākumā, balsojām par to, vai braukt arī uz Sāremā. Vienbalsīgi par. Nolēmām ierasties savlaicīgi, lai piektdienas vakarā pie tējas glazes varētu izstrādāt Napoleona plānu šai divu dienu saspringtajai sacīkstei. Pirms izbraukšanas visi tika nobrīdināti, ka obligāti jāpaņem id karte, vai tamlīdzīgs personu apliecinošs dokuments, savādāk igauņu robežpatruļa saslēgs rokudzelžos un ievietos vietējā karcerī. Visi kā viens apgalvoja, ka dokumenti ir. Tomēr, apmēram 10km pirms robežas, viens komandas loceklis kļuva tramīgs, sāka izmisīgi rakņāties pa kabatām un muļķīgi smaidīt – izrādās, dokuments bija palicis vestē, kura nekādi nevarēja atrasties auto. Mēs viņu mierinājām, ka igauņu karcerī nemaz nav tik slikti un atpakaļceļā pierobežas alko veikalā viņu savāksim. Tad vēl kāds atcerējās, ka nesen igauņi atjaunojuši robežkontroli ar Latviju. Pie robežpunkta tiešām bija rinda un viens opelītis izbrauca no rindas, apgriezās pretējā virzienā un devas prom – nez, ko viņš veda… Izrādījās, ka rinda bija tikai dēļ remonta un nu jau braucām pa Igaunijas eiroceļiem. Veiksmīgi paspējām uz norezervēto prāmi uz kura mūs gaidīja slavenās ķilavmaizītes. Jāsaka, ka kopš pēdējās reizes, ķilavmaizītes bija pamatīgi zaudējušas kvalitāti, toties slavenā soļanka vēl aizvien bija līmenī. Nākošajā rītā ieradāmies uz startu, atšķirībā no iepriekšējās reizes ieņemot vietu apmēram pa vidu – tas palīdzēs redzēt, kā citas ekipāžas atrod grūti atrodamos punktus un laicīgi paspēt uz zupu. Jau pirms starta nolēmām, ka viltīgi dosimies Muhu salas virzienā, aplasīsim visu kas ir tur un tad dosimies tālāk, tāpēc, raugoties, ka lielākā daļa ekipāžu dodas uz Muhu, mūsu entuziasms par fantastisko plānu noplaka. Tomēr, plānu nemainījām un diezgan ātri paņēmām Muhu, kur arī atradām tupeles – svarīgi priekš slepenā punkta atrašanas. Pēc tam gājām “uz augšu” – ar domu, ka jātiek ātrāk līdz vienīgajam 600niekam (ak naivie). Bijām tik noknocentrējušies uz to 600nieku, ka (varbūt par laimi) nepamanījām, ka gandrīz pa ceļam ir arī 400nieks. Viss bija labi līdz brīdim, kad apmēram 16:00 uznāca negaiss. Debesis kļuva melnas un apkārt tik tumšs, ka mašīnas salonā pat karti nevarēja saredzēt. Pa ceļam lietusgāzē redzējam cilvēkus, kas devas mežā uz kaut kādu nesaprotamu punktu, taču mūsu izdzīvošanas instinkts šoreiz uzvarēja un turpinājām ceļu lietū un lūztošos koku zaros uz nākošo vietu. Kā izrādījās vēlāk, negaiss Latvijā bija pastrādājis krietni lielākus nedarbus un 3 mūsu ekipāžas dalībnieki bija no Saulkrastiem – labi, ka viņi tai brīdī nesazinājās ar mājiniekiem😊 Negaiss galīgi nojauca mūsu orientēšanās spējas, ilgi čakarējāmies, daudz punktus palaidām garām, kamēr beidzot nonācām līdz vietai, kur vajadzētu būt 600niekam. Spriedām, kurš skries. Viena komandas dalībniece teica, ka esot noskrējusi 3 kilometru krosu… pirms 30 gadiem. Tomēr ekspedīcija tika uzticēta citiem, kuri pēc neliela pārgājiena nonāca līdz jūrai un izdarījas divus secinājumus: 1) mēs esam nepareizā vietā un 2) līdz vajadzīgajam punktam ir afig… gabals. Ņemot vērā situāciju (līdz finišam atlikusi tikai stunda), nolēmām 600nieku izlaist, par spīti dažu komandas biedru uzstājīgajam optimismam. No comments, tie kas bija, sapratīs. Kad atgriezāmies bāzē, no citiem dalībniekiem noskaidrojām, ka uz 600nieku bija jāiet ar kājām 9km kopā turp un atpakaļ. Varbūt Useins Bolts to būtu paveicis… Samērā depresīvi par pirmās dienas zaudējumu paēdām saimnieču sarūpēto zupu ar pankūkām un devāmies apspriest otrās dienas Napoleona plānu. Uzreiz izrēķinājām, ka apakšejo pussalu nespēsim paņemt, noteikti jāatrod vienīgā autobusa pietura, kas sākas ar burtu “E” un ļoti gribējās atrast punktu kas palīdzētu izskaitļot slepeno punktu. To arī atradām, taču nebija laika aizbraukt uz slepeno punktu. Toties perfekti zinām, kur tas atrodas – nākošreiz noteikti būsim tur😊 Otrajā dienā braucām “pa apakšu” un viss gāja kā pa sviestu – galvenais bija atcerēties piefiksēt attālumus, lai nepārsniegtu atļauto ātrumu, kas arī veiksmīgi izdevās (atšķirībā no dažām citām ekipāžām). Pirms finiša ilgi kopā ar citām komandām maldījāmies dendrārija, lai atrastu 2 no 500 šiltītēm, tomēr paspējām uz finišu, kur ar lietussarga palīdzību nodevām kontrolkarti un fotogrāfijas. Kopsavilkums: bija forši, iemācījāmies dažas lietas nākošajai reizei, see you!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mairis #99 pirms 4 gadiem
Šis posms paliks mums atmiņā vairāku iemeslu dēļ. Visupirms jau tāpēc, ka jāatceras pasaka, kur karalis ar galma izklaidētāju mainījās vietām – tā arī mēs šoreiz stūresvīrs ar kartes lasītāju mainījāmies vietām. Otrs izaicinājums mums bija spēkrata izvēle – šajā reizē startējām ar 1,4D Toyotiņu, un mazliet kreņķis jau bija par to, kā šī nelielā mašīnīte izturēs Madonas augstieņu grantsceļus. Bet izturēja gods godam. Jā, un te nu trešā lieta, kas paliks atmiņā finišējot bija “ehhh, neraža”. Var jau! Kad esam jau Ļaudonā un līdz finišam atlikušas dažas minūtes, izrādās, esam nogriezušies uz nepareizā ceļa. Nevis uz tā, kas ved uz “Bielēm”, bet uz Lubānu. Kad esam sapratuši kļūdu un atgriežamies atpakaļ Ļaudonā, tad finišējot “Bielēs” kavēto minūšu skaits ir graujošs – veselas 11, kas attiecīgi atsaucas arī uz mūsu kopējo punktu skaitu (- 660).

Rezumē par šo posmu mums būs īss – pārmaiņas mums drastiskas, tāpēc “pirmie kucēni jāslīcina”. Bet tas nebūt nemazina prieku par kārtējo LOB posmā pavadīto superīgo sestdienu. Paldies organizatoriem – šis tiešām bija ļoti labs posms. Zvērīgā priekā brauksim atkal un orientēsimies atkal!

Zvērīgie ir runājuši! Priekā un uz tikšanos nākamajā posmā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Avantūristi #45 pirms 4 gadiem
Laikam jau jāsāk ar to, ka pēdējā brīdī izdevās saorganizēties dalībai, bet - kas lēni nāk, tas labi nāk, jo posms solījās būt ļoti interesants. Nojauta nelika vilties un saņemtā karte tiešām radīja nelielu apjukumu - Madonas pusē punktu tik daudz un visi tik kārdinoši, ka grūti saprast, kā lai te vispār brauc! Taču pamazām, pamazām šķetinājām vaļā maršrutu un beigu beigās finišu atradām ar pirmo piegājienu, turklāt laicīgi! ;)

Zinu, ka man kā stūrmanim, daudz interesantu vietu un lietu iet gar degunu, taču ja vien ir brīdis, izmantoju iespēju apmeklēt arī pats kādu vietu klātienē. Īpaši atmiņā palika zāļu tēju pieturas punkts un alus pieturas punkts, ar ļoti laipniem un atsaucīgiem saimniekiem, pat ņemot vērā ka tas jau bija uz dienas otro pusi!

Par finiša vietu nav pat daudz ko komentēt, vispār super!

Ceram uz tikšanos Sāremā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Zaza&Co #28 pirms 4 gadiem
Brauciens pa Madonas un tuvākās apkārtnes pakalniem un līkumotajiem ceļiem bija gan interesants, gan sarežģīts. Patika iegriešanās pie vietējiem mājražotājiem, tas, kā tikām šajos objektos sagaidīti un uzņemti, kā arī tas, ka bija padomāts par atraktīvām nodarbēm, un, protams - produkcijas degustācija. Neba no savāktajiem punktiem vien pārtiekam.  Alus noteikti bija viens no interesantākajiem produktiem. Izrādās - tam joprojām var izgudrot jaunas un jaunas garšas un nosaukumus. Lai arī bija jāsteidzas un tūrisma objektos šajā dienā uzkavēties ilgāk nebija iespējams, bija jauki redzēt, kā cilvēki prot veidot un uzturēt savu biznesu laukos. Vēlam viņiem veiksmi arī turpmāk!

Laika apstākļus organizatori bija ar spēkiem „tur augšā” sarunājuši labus – ne par karstu, ne par vēsu. Putekļi… Ko darīsi. Tādi nu ir tie Latvijas lauku ceļi.

Mūsu komandai šis bija pimais lielais brauciens šādā sastāvā. Spēki iemēģināti. Sārema? Un vēl divas dienas!!! Tas ir LOB!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
BOSIKI #35 pirms 4 gadiem
Heii,

BOSIKI pēc pauzes atgriezās Madonas posmā - kā nekā 3/4 komandas dzimtā puse.

Mums brauciens sākās jau piektdienas vakarā, lai nebūtu agrais rīts, rezultāts - brauciens līdz braucienam.lv negaidīti izvērtās līdz 3 naktī ;) un ar riepu maiņu jau 7 no rīta! Bet neskatoties uz visu, startā bijām laicīgi!Brauciens aizraujošs - Apskatot brauciena karti secinājām, ka dzimtajā pagastā nav neviena kontrolpunkta, dikti sabēdājāmies ;D, bet tad sapratām, ka slēptas punkts IR tieši tur!Un JĀ, BOSIKI, šoreiz ir izcēlušies ar ātruma rekordu ;D!!! Radās aizķeršanās ar facebook, kā rezultātā posma vidējais ātrums 236km/h - nav slikti, nav slikti! Bet to, ka tā būs apjautām tikai finiša taisnē!Paldies ORGANIZATORIEM par braucienu, atklājam daudz jauna!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Gā-Zē-Bē #56 pirms 4 gadiem
Brauc ar galvu! Tā reiz teica autoskolas skolotājs! Bet nē – mēs tik ar kājām un rokām… un še tev – ātrumsods! Sveiciens komandai “Čonkas”, varējām tikties uz pjedestāla!

Bet par procesu. Vientuļie krūmu puduri lidlaukā uzturēja sportisko garu, tā teikt pačurāšana ar 600 metru skrējienu! Laiciņš brīnišķīgs, putekļu pietiekoši, konkurenti visnotaļ zolīdi. Laikam trāpījām lēno un pieklājīgo braucēju grupā  !

Patika ēku meklēšana Madonā. Daža laba gadu gaitā bija krietni izmainījusies, gan stāvu, gan fasādi uzaudzējusi. Kas jauns bija arī leģendas brauciens. Izbraucām tik lēnu, ka visus punktus atradām! Skrējiens Gaiziņā – labs! Žēl tikai, ka dažas komandas nekādi nevarēja atrast apakšējo stāvvietu un bija spiestas braukt augšā, bet tas lai šoreiz paliek uz viņu pašu sirdsapziņu! Bieles mēs atradām, iespējams kādam bija vādātājs piemeties, tas mums bija citās vietās. Ak jā, vēl šis posms paliks atmiņā ar tendenci nogriezt vienu celiņu ātrāk un punktu neredzēšanu, ja pieiet tiem pārāk tuvu!

Saaremaa õnne kõigile!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vilnis, 7 gulētāji #24 pirms 4 gadiem
Šoreiz brauciens uz starta vietu bija neapšaubāmi pacilājošs, bet arīdzen drusku trauksmains. Kā ne kā pirmo reizi startēsim A+ grupā, pateicoties konkurentu labvēlībai (lasi, konkurenti savāca vairāk punktus, bet iestūma mūs pirmajā septiņniekā uztaisot ātrumsodu). Trauksmainums iekš tā, ka pašiem būtu kauns, ja neveiksmīgi nostartētu un paliktu ārpus top20. Tā ka A+ grupā (vismaz mēs) braucam jau ar pienākuma apziņu :) Uztraukums pašā starta sākumā liedz apskatīties apkārt un izlaist tik vērtīgās veiksmes uzlīmes. Izbrauciens pa leģendas braucienu vai pārbrauciens uz nākamo punktu aiz tā mums "pasniedz" tukšu riepu un tās nomaiņa mums izmaksā ap 20 minūtēm. Saprotam, ka diez vai desmitniekš šoreiz tiksim, tāpēc nomierinamies, iedzeram alu un turpinam lasīt punktus. Tik beigās noprotam, ka ķibele mums "izmaksājusi" braucienu pēc jau izrēķinātā slēptā punkta. Bet rezultāts kā A+ iesācējiem, galīgi nav zemē metams. Novēlu arī jums nemest plinti krūmos un tiekamies uz Eesti salas.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ŠAKATAKA #27 pirms 4 gadiem
Čau visiem!

Brauciens, kā jau parasti, interesants.Šoreiz bijām maksimāli koncentrējušies uzrādīt labu rezultātu. Nebija jau slikti. Viss gāja diezgan raiti. Pievīla drusku izvēlētais maršruts. Ķērām Varakļānu pusi vispirms, vērtīgākos punktus tā arī nepaņemot.Beidzot arī laika apstākļi bija ideāli. Pirmais brauciens vasaras apģērbā!

Patika brauciens pēc leģendām. Krāsoto koku ātri ieraudzījām.

Kad maršruts gāja uz beigām, likās viss, pārējie palaisti garām,un atkal viss no sākuma jābrauc. Bet nu tomēr neko nebijām izlaiduši, un arī pārēkie divi kontrolpunkti bija atrasti.

Kopumā rezultāts nebija vislabākais, bet galvenais jau labi pavadītais laiks un apskatītas daudzas jaunas vietas,kuras iespājams, bez šim sacensībām, nebūtu ienācis prātā apmeklēt.Paldies organizatoriem.

Veiksmi Sāremā!

Tiekamies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elvisa, EŽŽY #11 pirms 4 gadiem
Lieliska, vasarīga un putekļaina sestdiena aizvadīta kārtējā braucienā. Milzīgs paldies organizatoriem par tik fantastisku maršrutu, skaistām vietām un viesmīlīgajiem dzīvo KP saimniekiem - sajūtas vienkārši burvīgas. Šoreiz 3KP izveidojās situācija, ka bijām paši pirmie - pirmajā KP, kad paziņoja, ka esam pirmie, nobrīnījāmies, kad arī otrajā KP pateica, ka gaidot, kad tad saradīsies visi, tad jau sākām aizdomīgi saskatīties un trešajā KP jau uzreiz vaicājām saimniekiem - vai tik arī neesam pirmie.)))Citādi - šogad sanāk komandai startēt neierastā un ar jaunpienācējiem bagātā sastāvā, tamdēļ braucām uz augstām vietām nemērķējot, bet gan izbaudot laiku, dabu, viesmīlību un atklājot Madonas reģionu.Ar nepacietību gaidām Sāremas posmu un esam pilnā gatavībā jauniem piedzīvojumiem un salas atklājumiem.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Bez sirdsapziņas pāretumiem #60 pirms 4 gadiem
Patiesībā jau atsauksi varētu uzrakstīt dažos vārdos: lai kāds arī būs rezultāts, ļoti, ļoti patika, brauksim vēl!Madonas posms sākās ar agru celšanos un plānu ierasties startā laicīgi, lai varam startēt brauciena sākumā. Tomēr ceļš izradījās garāks kā plānots un Degumnieku lidlaukā tikām tikai pie 60 starta numura. Nez, cikos cēlās un starta vietā ieradās tie, kuru startēja pirmie?

Ieraugot foto lapas un vēlāk arī karti, kļuva skaidrs, ka jāsāk ar kontrolpunktu atmešanu, jo visus apmeklēt noteikti, ka nepaspēsim. Daži kontrolpunkti atmetās gluži loģiskā viedā – arborētumam darba laikā nepaspējām, savukārt Gaiziņā pārāk augstu jākāpj. Žēl, ka nepaguvām apciemot skolu un paši nodot iegādāto dāvanu. Paldies organizatoriem, kas to izdarīja mūsu vietā pēc brauciens noslēguma. Ļoti žēl par slēpto punktu. Neliela kļūda, laika trūkums, velme nenokavēt finišu un slepenais punkts palika nepaņemts, lai gan bijām jau tik tuvu! Šis izaicinājums paliek nākamajiem posmiem!

Ļoti patika “dzīvie” kontrolpunkti ar 5 minūšu pauzi starp bildēm. Iespēja atvilkt elpu, nobaudīt jaunas garšas un izbaudīt saimnieku viesmīlību.

Starta vietu atradām ātrāk un veiksmīgāk nekā bijām domājuši. Šis noteikti bija vieglākais no uzdevumiem!
Bez sirdsapziņas pāretumiem 2017-06-13 22:03 (78.84.175.*)
*Finiša vietu atradām ātrāk un veiksmīgāk nekā bijām domājuši. Šis noteikti bija vieglākais no uzdevumiem!

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #58 pirms 4 gadiem
Lūkojoties iesācēja acīm - traku cilvēku saiets, kuriem rokās iedod kartes, īsus uzdevumus, foto puzles un viņi laimīgi, apņēmības pārņemti iesēžās mašīnās un organizēti pa vienam aiztraucas prom, uzsākot īstas "dārgumu" medības.

Pieredzējušie komandas biedri stratēğiski plāno attālumus, vietas ar ko sākt, kamēr jauniņais pārbolījis acis ieņēmis starta pozīcijas skrējienam veikt uzdevumus, meklējot kaut ko! Pietura, skrējiens sākās - katrā vietā savs pipariņš, vienviet zīmes tik paslēptas, ka jūties kā Šerloka Holms, citā tik acīm redzamas, ka nespēj noticēt jau esi atradis, jebkurā gadījumā katrs atradums līdzinās kā balvā dabūta konfekte par noskaitītu dzejolīti. Lai arī dienas garumā nogurums parādās no ceļu līkločiem, putekļiem, maziem sprintiem, bet ar katru izsvītroto pieturas punktu kartē jūti, ka adrenalīna līmenis asinīs ir darījis savu - atkarību no saistošā procesa.

Iebraucot finiša taisnē sāc saprast, ka esi tāds pats laimīgi trakais kā tavi pieredzējušie komandas biedri un citas 80 mašīnu komandas.

Vietas - interesantas, jūtami ka ir labi pastrādāts, lai kā reğiona zinātājiem, tā pirmceļotājiem būtu kas jauns atklājams.

Uzdevumu punkti ar degustācijām - Cesvaines alusdarītava ļāva izbaudīt gan alu, gan mazo laisko piecminūti. Jāsaka - malači. Madonas alusdarītava un trušu saimniecības - jauka vieta, draudzīga sagaidīšana, bet nu mazliet jārēķinās, ja esi gatavs iesaistīties šādos pasākumos un sauc to par degustāciju, tad nepietiek vien ar to, ka dota iespēja pamielot acis un pasmaržot produkciju. Katra reklāma prasa iegūldījumus, ja grib saņemt atdevi.

Skolas, putnu saimniecības, info centri - atraktīvi, jautri, smaidīgi un labi. Atliek tik piebilst - pozitīvs process, trakulīgu emociju un smaidīgu cilvēku saiets!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elīna, Jautrie vienradži #09 pirms 4 gadiem
Sveiki! Piedalijāmies pirmo reizi, bet atmosfēra bija pozitīva, ka noteikti piedalamies ne pēdējo reizi. Protams tā kā šis bija pirmais brauciens rezultāti noteikti nebūs tie labākie, taču Madonas novadu būsim iepazinušas daudz labāk nekā iepriekš. Pasākums ļoti labi noorganizēts no tās puses kur organizatori varēja kaut ko ietekmēt, punkti diezgan precīzi kartē un atrast bija iespējams ja labi meklē. Kopumā labs pasākums ar nelieliem mīnusiem arī.Negatīvais ir saistīts ar citu komandu ātruma pārkāpšanu, kā arī uz grants ceļiem apdzenot nemēģina pat pieklājīgi piebremzēt, lai nesaceltu tik milzīgus putekļus un akmeņi nelidotu, rezultātā nedaudz nosista krāsa pēc akmeņa trāpijuma pa kapotu. Ja būtu nedaudz lielāka cieņa pret citiem dalībniekiem tad pasākums būtu pavisam izdevies, protams priecājos ka mašīnas stikli vietā pēc īpašajiem apdzinējiem.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Gāzi grīdā #18 pirms 4 gadiem
Piedalījāmies pirmo reizi

Labi vārdi:

Punkti salikti precīzi un labi atrodami, izņemot Finišu(Bieles)...

Punktos, kur bija jādara papildus darbiņi, sagaiditaji saprotoši un atsaucīgi...

Pasakums izveidots labi, iesaistot vietējos pakalpojuma sniedzējus, reklamējot un popularizējot produkciju plašākai cilvēku grupai...

Respekt....Nepatika:

Sacensību dalībnieki lielākais vairakums neievēroja un nerespektēja, ka lielākā daļa brauciena notika pa gantētiem ceļiem... Lidoja pretim akmeņi un daudz kas cits, kas atradās uz ceļa.

Tika sabojātas viena punkta vizuālais izskats, t.i., nolauztas tilta koka margas... Gruti atpazīt pēc bildēm...

Nostartėjušiem dalībniekiem nebija info par tālāko rīcību, t.i., vai ir iespēja palikt pa nakti Bieles... Kur?Noteikti vēl piedalīšos un iesaku citiem....Veiksmīgu braucienu...
DB 2017-06-12 14:25 (94.100.10.*)
No informācijas pirmajā lapā -Finišs šoreiz pie mums-organizatoriem mājās - netradicionālajā saimniecībā "Bieles", kur būs iespēja sarīkot pikniku ar saviem groziņiem.Gan pirms brauciena, gan arī pēc tā ikviens var palikt pie mums bez maksas teltīs.
Organizators 2017-06-12 14:33 (212.3.195.*)
Tas, ko dara sacensību dalībnieki, ir viņu sirdsapziņa un atbildība – par to viņi ir parakstījušies. Par akmeņiem es brīdināju sapulcē, bet vispār tas ir tikai loģiski.

--

Jūs domājat, ka mēs nolauzām margas?

--

Finiša vieta bija atlikta 100% precīzi, paskatieties vēlreiz! Man pilnīgi šķērmi palika no tām divām komandām, kuras ar putām uz lūpām kliedza organizatorei, ka esot nobraukuši liekus kilometrus dēļ neprecīzas kartes (finiša).

--

Par palikšanu pa nakti Bielēs bija informācija gan biļetenā (vajag lasīt!) un arī sapulcē (vajag klausīties!). Vai tiešām bija sarežģīti pajautāt jebkuram no organizatoriem par palikšanu?
Māris 2017-06-12 16:10 (80.89.72.*)
Viens no trakākajiem apdzinējiem pa grants ceļa putekļu mākoņiem bija kungs gados, kurš sākumā rādīja grāmatu ar fotogrāfijām... Izskatījās viņam noteikti visus jaapdzen.
Mairis 2017-06-12 16:44 (85.254.147.*)
Vispār jau tā mēdz būt, ka sausā laikā braucot pa grants ceļiem pa gaisu iet putekļi un lido akmentiņi un akmeņi, gan no pretim braucošām, gan apdzenošām automašīnām. Un to veidoja gan sacensību dalībnieku, gan arī vietējo iedzīvotāju automašīnas. Tas jāsaprot, ka tādus braukšanas apstākļus varēja sagaidīt, un organizatori par to brīdināja.

To kā precīzi atrast finiša vietu, visi varēja iepazīties jau vairākas nedēļas iepriekš, jo saite bija brauciens.lv mājaslapā. Lai precīzāk orientētos un atrastu objektus dabā, drīkst izmantot arī citas kartes, un lielākā daļa dalībnieku tā arī dara.

Bet ja braucat pirmo reiz, tad šādas pretenzijas no Jūsu puses varētu būt saprotamas.
Organizators 2017-06-12 17:59 (212.3.195.*)
Nē, šādas pretenzijas par nepareizu finišu nav pieņemamas pat no iesācējiem, jo kartē viss precīzi atzīmēts!Bet par to, ka jau iepriekš bija iespēja zināt finiša vietu, taisnība... Protams, esam novērojuši, ka vienmēr un katrā posmā atrodas kādi cilvēki, kuriem šķiet, ka esam izdarījuši visu nepareizi. Bet, par laimi, tādi uz mūsu nākošajiem posmiem nepiesakās.
Juris 2017-06-12 19:47 (94.101.237.*)
Tiku minējis gan pozitīvo, gan negatīvo, ko biju manījis kā iesācējs....

Bet šobrīd paliek sajūta, ka "Organizators" iesaka ar savu pēdējo teikumu vairs nepiedalīties...
Mairis 2017-06-12 23:43 (94.186.49.*)
Juri, ja neesat no tiem, kuriem mūždien visi citi vainīgi, kas traucē tad uztver to kā "pirmo kucēnu slīcināšanu". Mazam skaidrojumam - mēs braucam jau gadus 5, un arī mēs šoreiz ar finiša atrašanu nokļūdījāmies, jo iebraucot Ļaudonā nogriezāmies uz nepareizā ceļa, kas veda nevis uz Bielēm, bet Lubānas virzienā (stresiņš u.c. faktori), un tāpēc kavējām finišu par 11 minūtēm, kā rezultātā būs vairāk nekā 600 punkti mīnusā. Uzsvars ir uz "mēs kļūdījāmies", nevis "finišs bija neprecīzi atlikts".
Sandra 2017-06-13 09:38 (81.198.124.*)
Jāpiekrīt Organizatoram, ka finišs bija ielikts pietiekami korekti un saprotami, lai nebūtu problēmu ar tā atrašanu. Arī sapulcē bija informācija par iebraukšanu "no augšas".

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Sudraba bulta #35 pirms 4 gadiem
Sveiciens visiem LOB dalībniekiem!

Šī jaukā pasākuma fani un dalībnieki esam nu jau labu laiku, tikai šogad dažādu, lai gan jāpiebilst, ka jauku, iemeslu dēļ startējām braucienā pirmo reiz. Noteikti lomu nospēlēja fakts, ka šis ir mūsu reģions, bet kā jau vienmēr, kad liekas, ka visu zini, izrādās, ka savu tuvāko apkārtni nemaz tik labi nepazīsti un arī šoreiz bija punkti, kas pārsteidza – favorīt KP "Latvija skan".

Lai arī punkti kopumā “lasījās” gana raiti, veiksmes punktiņi nedevās rokās – tur, kur tie bija, aizmirsās pameklēt, tur, kur atcerējāmies – tur to nebija.

Kopumā brauciens pavadīts jaukā gaisotnē, noskaņojumu nesabojāja ne sprāgusī riepa praktiski brauciena sākumā, ne arī mājās aizmirstais lineāls un citi vajadzīgi štrumi, lai aprēķinātu slēpto punktu. 

Tomēr kāda arī ne tik pozitīva lieta. Bijām pieraduši, ka LOB dalībnieki zina, kas ir sacensību kultūra, bet šoreiz tā nedaudz izpalika un sarūgtināja, lielai daļai LOBistu ar braukšanas kultūru ir kā ir.. Reti kurš, braucot pa šaurajiem zemes ceļiem piestāja malā un palaida garām, visi taču ir tik steidzīgi..… jāpiebilst, ka uz mūsu ceļiem mēdz parādīties arī “vietējie džigiti” un tad kādam sacensību dalībniekam, kurš lielā ātrumā nesās no kalna lejā varētu arī nepaveikties, diezin vai šis vietējais “džigits” ļautos sevi uzdzīt uz malas uzbēruma.

Liels paldies sacensību organizatoriem un visiem atsaucīgajiem “Dzīvajiem punktiem” par lieliski pavadītu dienu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******


Ieraksti arī savu stāstu/atsauksmi par piedalīšanos 'Lielajā Orientēšanās Braucienā'. Aicinām izteikties visus LOB dalībniekus. Visi, kas ieraksta atsauksmi par tikko notikušo posmu, piedalās izlozē, kur pirms nākamā posma viens autors saņems 25€ atlaidi dalības maksai kādam no nākamajiem posmiem. Atlaides kods tiks atsūtīts uz epastu. Šī atlaide nesummējas ar citām. Izloze notiek, ja par konkrēto posmu ierakstītas vismaz 5 atsauksmes.

Vārds, komanda:
Ekipāžas numurs: tas, kas uz stikla
E-pasts:
Ekipāžas foto:
JPG fails ne lielāks par 4MB!
Tava atsauksme:
Vēl jāuzraksta 150 vārdus
( visiem lauciņiem jābūt aizpildītiem!)


Mūsu partneri:

Uzdavini piedzivojumus

Visi dokumenti un fotogrāfijas, kas publicētas www.autofotoorientesanas.lv / www.brauciens.lv ir SIA "DigitalZoo" īpašums, ja vien nav norādīts cits autors, to pārpublicēšana, modificēšana un izmantošana citur ir aizliegta.